14-2016 Grönytefaktor för allmän platsmark

Forskare: Jan Wijkmark, med flera.  Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbanisering är tre av samhällets stora utmaningar. Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar i staden får vi flera ekosystemtjänster som bidrar till att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer. Syftet med projektet C/O City är att öka kunskapen om värdet av naturen i staden, skapa[…]

14-2015 Resilienta villastäder

Forskare: Magnus Schön. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt för att formulera verktyg som ska kunna appliceras vid utveckling av befintliga småhusområden i växande städer. Syftet är att anpassa villastaden för klimatförändringar samt skydda och stärka produktion av ekosystemtjänster lokalt. Vi förväntar oss att kunna identifiera lämpliga verktyg, baserade på samverkan mellan offentlig och civil verksamhet, och sammanställa[…]

6-2012 Adapt-a-Grid – BiodiverCity

Forskare: Ola Dellson. Projektet BiodiverCity har pågått mellan augusti 2012 och september 2014. Arbetet har skett i en bred konstellation med representanter från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, bostads- och fastighetsbolag, konsulter, tillverkare och entreprenörer. Målet med BiodiverCity har varit att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald inom sex olika fokusområden;[…]

4-2017 Feminist Urban Design Tools in Rinkeby – an implementation experimentation

Forskare: Marina Ziakoli. This project is set out to experiment with feminist tools in urban design. The problematic arises from a simple observation: men have been the dominant presence on Rinkeby square. It is not an uncommon phenomenon in many public spaces, in which a combination of factors contributes. This project started as a master[…]

5-2015 Informing Sustainable Architecture – the STED project

Forskare: Elise Grosse, et al. Projektet startade 2015 med stöd av Nordic Built Foundation, för att visa hur hållbar utveckling tar plats i själva designprocessen. Under 2018 lanserades boken Informing Sustainable Architecture – the STED project, som resultat av ett treårigt öppet forskningssamarbete. Fyra forskningsinstitutioner och fem skandinaviska arkitektkontor, däribland White, genom hållbarhetsexpert Elise Grosse som[…]

1-2014 Platser för lek – en antologi om svenska lekplatser förr och nu

Forskare: Märit Jansson.  Det här projektet har syftat till att sammanställa och sprida kunskap om lekplatser i Sverige till en bred målgrupp, med fokus på att informera praktiker och studerande inom samhällsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur, pedagogik och historia. Det har gjorts genom att belysa flera aspekter av lekplatsers utveckling historiskt, idag och i framtiden. Hållbar utveckling[…]

5-2013 Built Environment for Children

Researcher: Jing Jing.  Improving design for children is critical to the present and future development of cities and societies. This is a field that will only gain importance as the global population in cities continues to grow. The research draws importance to the public domain, with particular focus on understanding how public places and spaces[…]