11-2019 Arbetets ljus

Forskare: Malin Alenius Projektet ska genom fallstudier utforska arbetets ljus och dess koppling till lagstiftning och belysningsteori. Syftet med producerat material är att skapa diskussion och ny kunskap om ljusets roll i arkitektur och hur verktyg och metoder för att arbeta med ljus i rum kan utvecklas. Artikeln Förändring av rummets och arbetets ljus i[…]

5-2019 Out of the Blue

Forskare: Jenny Mäki, Ingjerd Sandven Kleivan, Rebekah Schaberg ”Out of the Blue” is a co-creation project about water as an existential global and local issue. The project manifested in a book anthology with contributions from 10+ authors; designers, architects, urbanists and landscape architects from all the world have contributed with articles, projects and case studies[…]

2-2019 & B-2021 Ingenting kan vara svårare än att bygga den goda staden

Forskare: Claes Caldenby Skriften “Ingenting kan vara svårare än att bygga den goda staden” beskriver det speciella projektet Lindholmen på Norra Älvstranden, ett drygt 40-årigt stadsutvecklingsprojekt som har varit ett av dem mest omfattande i Sverige. Det saknas fallstudier av den här generationens ‘entreprenörsstäder’, och den här skriften är ett bidrag till att avhjälpa den[…]

19-2019 Urban Daylight Metrics – Tools and thresholds for planners of the dense city

Forskare: Alejandro Pacheco, White arkitekter, Iason Bournas, LTH och Marie-Claude Dubois, LTH Projektet har resulterat i en rapport som erbjuder en ny metod för att på urban nivå, genom utvärdering av fasader, kunna verifiera att dagsljusnivåerna motsvarar Boverkets byggregler föreskrifter och råd, där det senare hänvisar till Svensk Standard. Rapport: Advanced VSC – an Early-Stage Method[…]

8-2019 Cirkulär arkitektur – hinder och drivkrafter

Forskare: Jouri Kanters Cirkulär byggnadsdesign kan minska byggnadernas miljöpåverkan avsevärt. De flesta byggnader idag är dock inte utformade enligt principerna för den cirkulära ekonomin. En serie intervjuer med arkitekter genomfördes för att identifiera hinder och drivkrafter för omställningen mot en cirkulär byggnadssektor. Byggnadsindustrins konservativitet, bristen på politisk prioritering och beroendet i hela byggbranschen ansågs vara[…]

14-2019 Att återbruka en stad

Forskare: Krister Lindstedt et. al. Stadsåterbruk var en bärande idé i det vinnande tävlingsförslaget för nya Kiruna – att återbruka materiella och immateriella värden. Återbruket gestaltades genom konceptet Kirunaportalen. I  utställningen Kiruna Forever på ArkDes i Stockholm får allmänheten möjlighet att lära sig om både det arkitektoniska arbetet och utmaningarna med att återbruka en stad.[…]

10-2019 Ingrid Wallberg, arkitekt och funktionalist.

Forskare: Anne Brügge.  ”Jag skulle kunna göra vad som helst – utom en kyrka”, skrev arkitekt Ingrid Wallberg till Alfred Roth 1937. Båda hade arbetat i Le Corbusiers ateljé i Paris tio år tidigare. Hennes första radhus i Örgryte stod klara. Hon hade vunnit en tävling om lamellhus för flerbarnsfamiljer, gjort femton tävlingsbidrag till en[…]

21-2019 En annan landsbygd

Forskare: Angelica Åkerman. Om gestaltad livsmiljö på landsbygden – I den svenska samhällsdebatten utmålas den tättbebyggda staden ofta som ett ideal. Men tänk om det i stället är landsbygderna som bär på lösningen för vår tids utmaningar kring bostadsförsörjning, resursanvändning och hållbarhet? Boken En annan landsbygd samlar röster från arkitekter, kulturarbetare och samhällsvetare som ger[…]

17-2019 En Guide till gråzonen

Forskare:  Eric Andersson,  Elof Hellström, Kajsa Laring och Joanna Zawieja. Detta är ett arbete om vad som sker när kunskaper, erfarenheter och begrepp kopplade till senaste decenniers teori och praktik kring urbana allmänningar möter en arkitektpraktik. Studien är ett testande av en paradox samt en metodutveckling: hur kan den urbana allmänningen, som snarare än en[…]

Ice Formwork Fabrication

6-2019 Practical Applications of Concrete Elements Produced by Ice Formwork Fabrication

Forskare: Vasily Sitnikov, KTH School of Architecture The financial support provided by ARQ foundation allowed to conduct in-depth study and physical testing of a innovative method of sustainable production of complex architectural elements of high-performance concrete. Vasily Sitnikov have conducted research, design development, fabrication and dissemination of a practical application of innovative digital concrete fabrication[…]