11-2019 Arbetets ljus

Forskare: Malin Alenius Projektet ska genom fallstudier utforska arbetets ljus och dess koppling till lagstiftning och belysningsteori. Syftet med producerat material är att skapa diskussion och ny kunskap om ljusets roll i arkitektur och hur verktyg och metoder för att arbeta med ljus i rum kan utvecklas. Artikeln Förändring av rummets och arbetets ljus i[…]

Till minne av Ulla Antonsson

Med stor sorg behöver ARQ meddela att tidigare ordförande Ulla Antonsson, har gått bort. Efter en kort tids sjukdom i form av en aggressiv cancer lämnade hon oss i början av sommaren. Ulla var ordförande för ARQ:s forskningsstiftelse i många år och under hennes år vid rodret har en stor mångfald av projekt beviljats anslag[…]

MASSA ställer ut på Stockholm H2O

Tunnelbanans utbyggnad och andra offentliga infrastrukturprojekt genererar miljoner ton schaktmassor. Vi kan välja att använda denna allmänna och värdefulla resurs för att adressera våra mest akuta frågor. Forskningsprojektet föreslå en strategi och fem konkreta åtgärder i form av nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag. Välkommen till kajen längst Strandvägen i Stockholm för ta del av[…]

Fujimori-workshop och föreläsning i Göteborg

Här nedan kommer två inspelade tillfällen från Terunobu Fujimori’s besök i Göteborg år 2018. Den första är från en Yakisugi workshop i Frihamnen, där deltagare lärde sig tekniken att bränna och förkolna träytan och så få till dess motståndskraft mot väder och vind, samt brandskyddande egenskaper. Den andra inspelningen är en föreläsning av Fujimori vid[…]

Rundabordssamtal om New European Bauhaus

Stiftelserna ARQ och Arkus stödjer praktiknära forskning, utveckling och innovation inom arkitektur och samhällsbyggande. Stiftelsernas syfte är att verka i samma riktning som initi­ativet New European Bauhaus med dess fokus på tvärdisciplinär samverkan för att utveckla hållbara, estetiska och inkluderande livsmiljöer. Vi hade ett intressant och givande samtal där finansiärer inom svensk samhällsbyggnad tillsammans disku­terade[…]

Nu lanseras Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Ekosystemtjänster – en verktygslåda skickas ut av ARQ till samtliga kommuner i Sverige. Det är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i syfte att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och inte minst främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av Urbio, Gaia arkitektur och[…]

Enorma möjligheter med digitaliseringen som analysverktyg

”Det finns enorma möjligheter med digitaliseringen som analysverktyg.” Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter, intervjuades i Dagens Industri den 5 oktober 2019, där hon framhåller ARQ som en av de största privata finansiärerna av arkitekturforskning i Sverige, genom att återinvestera bland annat i den fristående stiftelsen ARQ. I samklang med ARQs nya forskningsprogram talar Alexandra[…]

Econef Center lovordas för hållbar helhet

I en artikel av Tom Ravenscroft publicerad 190930 på Dezeen presenteras det ARQ-stöttade projektet Econef Children’s Center i Tanzania, ritat av Asante Architecture & Design och Lönnqvist & Vanamo Architects i samarbete med Arkitekter utan gränser och Ingenjörer utan gränser, i nära samverkan med barnverksamheten för 25 barn i Kingori. Arkitekturen framhålls för sin höga[…]

Södertörnsmodellen för medskapande städer

Södertörnsmodellen: kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling Lise-Lott Larsson Kolessar berättar i Miljö & Utveckling (3/2019) om Södertörnsmodellen, ett ARQ-stöttat forskningsprojekt som vill öka tempot med hjälp av forskare, näringsliv och medborgare. Hur får man egentligen kommuner att planera hållbart? Hela idén med Södertörnsmodellen är att få till samtal mellan olika aktörer och minska stuprörstänket. Bättre planering[…]

Unga skapar ny mötesplats på Södermalm

Jelena Mijanovic, arkitekt och forskare på Codesign, har tillsammans med Rose Hallgren och kollegor i det ARQ-stödda projektet “Utan en femtedel, aldrig hel” under sommaren samarbetat med elva ungdomar från Europaskolan för att skapa ett “hängvänligt” rum på Södermalm i Stockholm. De ungas tillägg till gaturummet är en plats att spela brädspel på, ha loppis, träffas och[…]