ATT SÖKA ANSLAG FRÅN ARQ – vanliga frågor och svar

Observera att alla ansökningar ska mailas till [email protected].

Ansökningsformulär finns här: ARQ ansökningsformulär 2024

När kan man söka bidrag från ARQ?
ARQ inbjuder till inlämning av ansökningar två gånger årligen. För exakta datum; se ARQs hemsida. Sökande får besked inom två månader efter inlämnad ansökan.

Vilka kan söka bidrag från ARQ?
Medel kan sökas av enskilda personer eller grupper från institutioner, organisationer och företag. ARQ kräver en huvudsökande som också bör vara den som är kontaktperson för projektet.

Ungefär hur mycket delas ut totalt per år?
ARQ är samlingsnamnet för de båda stiftelser vars gemensamma styrelse avgör vid varje beslutsmöte antal och belopp efter prioriteringar enligt FoU-programmet och tillgång till medel. Därför varierar vid varje bedömningstillfälle antalet projekt som beviljas medel och den totala anslagssumman per år.

Varför har ARQ ett FoU-program?
ARQs FoU-program anger prioriterade forskningsområden och andra viktiga faktorer som ARQ-styrelsen vill främja hos de sökande, som exempelvis samverkan mellan arkitekturpraktik och akademi i problemformulering, spridning och implementering. FoU-programmet beslutas av ARQ-stiftelsernas styrelse för en treårsperiod.

Kan man söka stipendium för examensarbete från ARQ?
Stipendium kan ges för examensarbeten inom Teknik och Design om en fast summa på 50 000 kr, med villkor att samverkan sker mellan de sökande studenterna vid arkitektur och vid tekniskt program. Ett sådant stipendium för arkitekt- och teknikstudenters gemensamma examensarbeten delas ut per ansökningstillfälle (det vill säga två gånger per år). Syftet är att främja ömsesidig förståelse mellan de båda praktikerna och professionerna. Stipendium för samverkande examensarbete sökes samtidigt som övriga anslag.

Kan man söka medel till grundutbildning från ARQ?
Stöd till grundutbildning ges ej. Bidrag till studieresor, material och kurser med anknytning till ordinarie grundutbildning ges ej.

Kan doktorander ansöka om bidrag från ARQ?
Bidrag till lic/doktorandstudier för praktikrelevanta projekt inom de prioriterade FoU-områdena kan ges i undantagsfall och då till en avgränsad del. Delstudie eller artikel ska kunna kommuniceras fristående och rapporteras till ARQ för öppen publicering. Bidrag till studieresor, material och kurser utanför ordinarie forskarutbildning ges ej.

Hur går bedömning av ARQ-ansökan till?
Styrelsens bedömning sker inledningsvis genom en jämförelse med FoU-programmets prioriterade områden och hur hållbarhet belyses. Därefter bedöms relevans i problembeskrivningen och för praktiken. För genomförandet granskas metodbeskrivning med tidsplan, bemanning och arbetsfördelning. Kunskapsbasen värderas angående de sökandes kännedom om områdets forskningsfront och de medverkandes kompetens inom FoU-området. Av vikt för innehåll och implementering är samverkan mellan praktiker, forskare vid högskolor, finansiärer och byggsektorns övriga aktörer. Projekten kan redovisas till ARQ vid dokumenterade seminarier eller genom publicering i rapport eller artikel.

Hur ska ARQ-stödda projekt genomföras?
Anslagsbeslut gäller med projektstart inom ett halvt år om inte annat överenskommes. Ändrad tidsplan ska lämnas till ARQ och följas som förutsättning för rekvirering. Beslutade anslag rekvireras vid tre tillfällen, om inte annat anges: den första rekvisitionen skickas i samband med uppstartsrapport, den andra i samband med lägesrapport, och den sista rekvisitionen i samband med slutrapport. Medlen rekvireras utan moms och all korrespondens skall märkas med det projektnummer man tilldelas från ARQ när man får besked om tilldelning. Mer detaljerad information ges i tilldelningsbeskedet som skickas skriftligt till huvudsökande.

Hur rapporterar man sitt ARQ-stödda projekt?
Projekt ska alltid redovisas och dokumenteras digitalt som PDF eller Powerpoint till ARQ och kunna presenteras på hemsidan för spridning. I samband med färdigställande av rapport, använd gärna ARQs logotyp som du kan spara hem genom att högerklicka på logotypen på denna sida (png-format). ARQ behöver 6 exemplar av färdig rapport, skickas till: ARQ c/o White, Östgötagatan 100, 116 64 Stockholm.

Stöder ARQ en tryckt publikation av forskningsrapporten?
Styrelsen fattar beslut om eventuell finansiering av trycksak efter slutrapportering av projektet. För publicering och tryckning genom ARQ gäller att ett färdigt digitalt manuskript med layout levereras inom projektet. ARQ garanterar alltså inte att varje forskningsprojekt blir publicerat som trycksak.

Vad ska ansökan om ARQ-medel innehålla?
Ansökan ska vara kortfattad och redovisas sammanfattad på ARQs ansökningsblankett i word-format som du finner nedan.

 1. Ansökningsformuläret ska omfatta max 4 A4 sidor.
 2. Bilagda CV och referenser får omfatta max 2 sidor (utöver formulärets 4 sid).
 3. Utöver projektets namn anges inledningsvis kontaktuppgifter och sökt belopp, samt uppgifter om eventuell medfinansiering.
 4. Projektbeskrivning¨- denna sektion av ansökan ska beskriva följande:
  – Sammanfattning
  – Målgrupp
  – Prioriterat FoU-område, dvs hur relaterar projektet till aktuellt FoU-program
  – Relation till praktiken, dvs relevant praktiknära frågeställning inom området
  Betydande hållbarhetsaspekter i projektet
  Metodbeskrivning
  – Redovisa kännedom om forskningsfronten på området
  Redovisa medverkandes kompetens inom området
  Redovisa samverkan och samfinansiering
  Ange förväntat resultat och planerad spridning/kommunikationsplan
  – Redovisa
  kostnadsberäkning utifrån sökta medel hos ARQ och eventuellt andra finansiärer
  Ange tidplan och planerat färdigställande

Ansökan mailas till [email protected], senast 23:59 på sista datum för ansökan. Datumet hittar ni på startsidan av ARQs hemsida. 

Hur skickar jag in ansökan?
– Ansökan mailas till [email protected]. OBS! Inga andra adresser används för mottagande av ansökan!
– När du sparar filen, använd pdf eller word-format och döp gärna om den till ans_<projektnamn>
– Datumgräns gäller.

När får man besked?
Sökande får skriftligt besked till huvudsökande, dvs projektets kontaktperson, inom 6 veckor efter ARQ-stiftelsernas styrelsemöte som inträffar cirka en månad efter sista ansökningsdatum.