3-2021 Reuse is the new use – Towards the industrial reuse process

Examensarbetare: Amalia Björklund och Maja Lindborg Vid två tillfällen per år ger ARQ stipendier till examensarbeten inom Teknik och Design. Syftet är att främja ömsesidig förståelse mellan de båda arkitektur och teknikpraktikerna. Amalia Björklund och Maja Lindborg har utforskat hur materialinventeringar och informationshantering kan underlätta en designprocess med återbrukade byggdelar på en industriell skala. Projektet[…]

19-2019 Urban Daylight Metrics – Tools and thresholds for planners of the dense city

Forskare: Alejandro Pacheco, White arkitekter, Iason Bournas, LTH och Marie-Claude Dubois, LTH Projektet har resulterat i en rapport som erbjuder en ny metod för att på urban nivå, genom utvärdering av fasader, kunna verifiera att dagsljusnivåerna motsvarar Boverkets byggregler föreskrifter och råd, där det senare hänvisar till Svensk Standard. Rapport: Advanced VSC – an Early-Stage Method[…]

20-2020 Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0

Forskare: Hanna Ahlström Isacson, Felicia Sjösten Harlin och Ulrika Stenkula. Rapporten Ekosystemtjänster – en verktygslåda är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i Sverige 2021 i syfte att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och inte minst främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av[…]

25-2020 Approaches and Methods in Architectural Research

Forskare: Magnus Rönn Denna bok är en proceedingspublikation från 2019 års symposium organiserat av NAF/NAAR i samarbete med Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers. Institutionen bedriver forskning i arkitektur som en ”making disciplin” och en ”material practice”. Detta synsätt inbegriper ett stort intresse för en utveckling av arkitekturforskning som tillämpning av design- och praxisbaserade[…]

11-2018 Stadsbyggaren – en film om stadsplaneringen under och efter Jan Inghe

Forskare: Rasmus Waern Ingen svensk stadsplanerare under de senaste femtio åren har haft ett större inflytande än Jan Inghe-Hagström. Han dog 2005, just som han fått de första delarna av Hammarby sjöstad klara, de som belönades med Kasper Salinpriset det året. Han var både kontroversiell och kritiserad från flera håll, samtidigt som flera av hans[…]

8-2019 Cirkulär arkitektur – hinder och drivkrafter

Forskare: Jouri Kanters Cirkulär byggnadsdesign kan minska byggnadernas miljöpåverkan avsevärt. De flesta byggnader idag är dock inte utformade enligt principerna för den cirkulära ekonomin. En serie intervjuer med arkitekter genomfördes för att identifiera hinder och drivkrafter för omställningen mot en cirkulär byggnadssektor. Byggnadsindustrins konservativitet, bristen på politisk prioritering och beroendet i hela byggbranschen ansågs vara[…]

10-2020 Nordic Biomimicry – Knowledge Hub & Education Platform

Forskare: Anna Maria Orru, Fredrik Moberg och Louise Hård af Segerstad Nordic Biomimicry (Biomimikry i Norden) är en nordisk hubb och utbildningsplattform för biomimikry. Här samlar vi kunskap, nätverk och verktyg för biomimikry, biomimetik och bioinspiration som bygger på naturen och dess lösningar för hållbarhet. Plattformen kopplar ihop experter inom området med de som är[…]

8-2020 Planering och demokrati: nya perspektive på medborgardialoger i samhällsplanering

Forskare: Nazem Tahvilzadeh, Helen Runting, Sara Widås ”Medborgardialoger” är ett samlingsbegrepp för olika former av inbjudet medborgardeltagande, där offentliga organisationer bjuder in allmänheten för att delta i planering eller genomförande av offentlig politik. Syftet är ofta att fördjupa demokratin genom att stärka legitimiteten för politiken och dess förmåga att lösa samhällsproblem. Många kommuner har mångårig[…]

1-2020 Den sociala innovationen – Medborgarens tillgång till bostäder och delandets effekter på ensamhet och hälsa

Forskare: Ann Edberg, Viktoria Walldin och Christer Larsson Det krävs bättre behovsanalyser och fler alternativ för att matcha utbudet med människors bostadsbehov i olika skeden av livet. För mer flexibla lösningar som på ett hållbart sätt kan bidra med; bostad till fler, minskadensamhet och ohälsa, har vi studerat möjligheter med delande i det befintliga beståndet.[…]

14-2020 Klimatverktyg Landskap, LArchitects Declares testversion

Forskare: Pia Glaumann, Mauritz Glaumann, Anna Carlberg, Johanna Dehlin, Eleonor Häger och Ylva Svärdström. År 2018 fastslog FN:s klimatpanel att vi har 10 år på oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Ur det internationella klimatuppropet Architects Declare bildades i Sverige LArchitects declare, bestående av ett antal landskapsarkitektkontor. En grupp tog sig an[…]