12_2021 OpenBi0n II – Explorations in biological- and low-impact building techniques

The one-day conference Down to Earth, held at Färgfabriken in Stockholm and organised by AES Studio, synthesized the six-year-long collaboration of the BIØN network. The purpose of the conference was two-part. First, to share the knowledge gained within the network and showcase the 11 built prototypes and learnings from this collaborative process. The second focus[…]

19-2020 Katalysauna – en katalysator för en varm, grön och social omställning

HOT SPOT är ett nytt visionsprojekt och ett bidrag till ett socialt hållbart lokalsamhälle, som stärker stadsdelens identitet. Katalysauna introduceras som en pilot – en lokalt byggd bastu i återanvända byggmaterial som ska bidra till social hållbarhet och stolthet i en av Oslos förorter. White Arkitekter, tillsammans med lokala aktörer utforskar i detta projekt tvärvetenskapliga[…]

02-2017 & A-2021 Skolbyggnader – formar de oss?

Forskare: Jadwiga Krupinska Miljonprogrammets utbyggnad av bostadsområden har tilldragit sig stort intresse i forskningen medan samma periods expansiva utbyggnad av grundskolebyggnader har fallit i skymundan trots att det rör sig om en mycket stor byggnadsvolym som fortfarande är i användning. De under 60- och 70-talen byggda skolornas andel av grundskolornas totala bestånd varierade i slutet[…]

21-2020 MASSA Ekosystemtjänster

Projektet undersöker tillsammans med ett Formasfinansierat projekt hur miljontals ton stenmassa genererat från den planerade förlängningen av Stockholms tunnelbana kan förvandlas till en resurs som skapar nya gestaltade livsmiljöer i Stockholms urbana arkipelag. I dag är ofta stenmassor som genereras i växande städer förknippade med ohållbara logistikkedjor och osäkerhet kring stenens status som resurs eller[…]

6:2017 Sustainable Thresholds in Residential Architecture

This research investigates residential thresholds: where building meets landscape, and private interior meets public space. It contributes a visual taxonomy of threshold design tactics that simultaneously engage with the environmental and the social dimensions of sustainability. Following a literature review, LCA tools and certification-based sociocultural criteria are cross-referenced via a design case study in Rissne,[…]

5:2017 Utemiljöförvaltning

God förvaltning är avgörande för utemiljöns och landskapsarkitekturens kvalitet, för att kunna möta krav på hållbarhet, mångfunktionalitet och demokrati. Inom detta projekt, delfinansierat av ARQ, har forskningsbaserad kunskap om utemiljöförvaltning utvecklats och sammanställts i en bok riktad till praktik och utbildning. Syftet har varit att beskriva hur strategisk utemiljöförvaltning på flera sätt kan bidra till[…]

6_2020 Recirculate: Cirkulära värdekedjor för klimatneutrala byggmaterial

Rapportförfattare: Amilia Björklund, Maja Lindborg Som ett led i att minska byggbranschens stora klimatpåverkan behövs fler effektiva metoder för återbruk av byggmaterial. Syftet med projektet Postfabelement har varit att utvärdera återbrukspotentialen hos återbrukade träregelelement utifrån tre aspekter: klimatpåverkan, kostnader och logistik. Projektet har genomförts med en praktisk del i form av demontering och rekonditionering av[…]

5_2019 Out of the Blue

Forskare: Jenny Mäki, Ingjerd Sandven Kleivan, Rebekah Schaberg ”Out of the Blue” is a co-creation project about water as an existential global and local issue. The project manifested in a book anthology with contributions from 10+ authors; designers, architects, urbanists and landscape architects from all the world have contributed with articles, projects and case studies[…]

5_2021 Erfarenhetsåterföring från QGYF

Forskare: Hélène Littke, Emmelie Nilsson, Felicia Sjösten Harlin Grönytefaktor (GYF) är ett verktyg för ekosystemtjänster i den bebyggda miljön och QGYF ett plug-in i GIS programmet QGIS som tagits fram för att genomföra GYF beräkningar. Denna erfarenhetsåterföring syftar till att analysera erfarenheter av QGYF sedan det lanserades 2019. Resultatet visar att de stora fördelarna med[…]

2-2019 & B-2021 Ingenting kan vara svårare än att bygga den goda staden

Forskare: Claes Caldenby Skriften “Ingenting kan vara svårare än att bygga den goda staden” beskriver det speciella projektet Lindholmen på Norra Älvstranden, ett drygt 40-årigt stadsutvecklingsprojekt som har varit ett av dem mest omfattande i Sverige. Det saknas fallstudier av den här generationens ‘entreprenörsstäder’, och den här skriften är ett bidrag till att avhjälpa den[…]