september 21, 2016

Projekt

Förteckning över pågående och avslutade projekt för perioden 2014-2018. KP = kontaktperson. Projektsammanfattningar kompletteras endast en gång per år, efter årsbokslut. Projektnumret anger årtal då projektet inleddes.

NRNamnProjektbeskrivningKategoriKontaktpersonStatus
2011:10Hushållandets estetik - En undersökning av förutsättningarna för en uthållig arkitektur
Utifrån en vidgad förståelse av hushållsarbete (engelskans ”housework”) är detta en undersökning av villkoren för en socialt hållbar arkitektur. I en serie fallstudier tecknas bilden av den byggda miljöns verkan över tid, vilket medför en osäkring av föreställningar om identitet, arbete och värde. Det ständigt pågående förvaltandet och ändrandet ställs mot det förment avgränsade arkitekturprojektet. Villkoren för social hållbarhet blir då inte bara en fråga om ett hushållande med befintliga resurser, utan också en estetisk fråga som ytterst gäller arkitekturens legitimitet som konstart.ÖvrigtCatharina GabrielssonPågående
2013:06Projekteringsmetodik för belysning och naturligt ljusProjektets huvudmål var att utveckla verkningsfull projekteringsmetodik för planering av
belysning och naturligt ljus som stöttar och definierar rummet, synergonomi och
energieffektivitet. Metodiken utvecklas genom fallstudiedriven aktionsforskning för om‐ och
nybyggnad och kan därmed påverka pågående byggnadsprojektering motsvarande 500 kvm
kontor men även andra byggnads‐projekteringar med komplexa program och dagverksamhet. Ambitionen var att söka en kunskap kring bedömning av relationen mellan kvalitativa och kvantitativa utvärderingar varför fallstudierna även inbegrep ombyggnad som man genom besök kunde utvärdera. Studien omfattar en Kvalitativ och kvantitativ utvärdering (inklusive fysisk mätning) av Katsan och Arkitekturhögskolan Umeå.
Teknik & DesignMalin AleniusPublicerat
2014:01Platser för lek: en antologi om svenska lekplatser förr och nuProjektet har syftat till att sammanställa och sprida kunskap om lekplatser i Sverige historiskt och idag inom samhällsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur, pedagogik och historia. Hållbar utveckling, främst sociala perspektiv, har varit i fokus. Projektet har resulterat i antologin ”Plats för lek – svenska lekplatser förr och nu” genom förlaget Svensk byggtjänst, med Märit Jansson och Åsa Klintborg Ahlklo (SLU) som redaktörer. Arbetet har genomförts i dialog mellan forskare med stöd av en referensgrupp med fyra personer från universitet och praktik. Hållbar stadsutvecklingMärit JanssonPublicerat
2014:02Ljuset i Arkitekturen – en bok om ljuset som verktyg för rumsutformning och rumsuppfattningUnder 2013 ingick Svensk Byggtjänst och Göran Hellborg, Arkitekt SAR/MSA och avdelningschef för
Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska högskolan i Jönköping en överenskommelse om utgivning av en bok kallad ”Ljuset i Arkitekturen”. Under 2014 har undertecknad och Göran Hellborg kommit överrens om ett författarsamarbete kring denna bok. Bokens syfte är att höja förståelsen för arkitekturen och ljusets interaktion med målgrupperna byggherrar, arkitekter, ljusdesigners såväl yrkesverksamma som studenter samt en intresserad allmänhet. Denna ansökan rör tid för min medverkan i urval och författandet kring 5 fallstudier samt en fristående essä i boken om dagsljus och arkitektur. Artikel och arbete med relevant urval av projekt och texter syftar till att samla en större kunskapsbank kring dagsljusets förmåga att gestalta rum samt bidra till arkitektens förståelse för sambandet mellan ljusöppningens tekniska utförande och dess effekt på ljusföringen interiört.
Teknik & DesignMalin AleniusPågående
2014:03Dagsljusautonomi och fasaddesign – från forskning till praktik Case SEBArtikel till konferensen Energy Forum on Advanced Buildings Skins. Artikeln behandlar utvecklingen av tävlings- och programförslaget för SEB i Norra Djurgårdsstaden som tog utgångspunkt i en forskningsartikel om dagsljusautonomi och formförutsättningar. I projektet skedde en intressant utveckling redan i tävlingsfasen då forskningsresultat omvandlade till formförslag. Teknik & DesignMarja LundgrenGenomfört
2014:04Akustik som underlag och kriterium i en ansökan om byggnadsminnesförklaring med utgångspunkt från Göteborgs KonserthusGöteborgs Konserthus står inför en renovering som kommer att innefatta både konsertsalen och de publika utrymmena och en därpå följande ansökan om byggnadsminnesförklaring. Eftersom Konserthuset är en funktionalistisk byggnad och dess primära funktion är att återge musik vill jag undersöka om akustiken kan rymmas i en ansökan om byggnadsminnesförklaring genom att i den utsträckning det är möjligt följa kartläggningen av de akustiska förhållandena, utvärderingen av resultatet och de åtgärder som följer därpå men också parallellt diskutera det hela med Länsstyrelsen när det gäller byggnadsminnesförklaringen och hur långt man kan gå när det gäller att ringa in vad som är skyddsvärt. Målgruppen är primärt kulturvårdande myndigheter, arkitekter och konsulter inom akustik men ser man frågan som principiellt intressant kan det också bli en fråga för lagstiftaren att ta ställning till.Teknik & DesignOlle NiklassonGenomfört
2014:05Smak, trend och ideal, Etapp 2:
Uppenbarhet och osynlighet i arkitekturpraktiken – Nedslag i vårt postmoderna bebyggelsearv
I det här projektet har vi velat öppna för en diskussion om hur arkitektur påverkas av och förhåller sig till smak, trender och ideal. Eftersom aspekter som smak, stil och ideal ofta är osynliga för samtiden, har vi valt att söka oss bakåt i historien, till en epok som vi nu borde ha viss distans till. Huvudpersoner i den här studien är ett antal byggnader från den så kallade postmoderna stileran i Sverige, från ca 1975-1990. Utifrån en studie av dessa projekt ämnar vi lyfta diskussionen om smak, trender och ideal in i vår samtid.Övrigt Solmaz Beik, Tova Rudin-LundellPublicerat
2014:06Archmine 2014 -EPS & digital tillverkningProjektet kommer att undersöka EPS som byggnadsmaterial i kombination med digitala tillverkningsmetoder. Målet är att utveckla en byggmetod som är hållbar och samtidigt för samman rumskapande med innovativ byggnadsteknik och på så sätt skapar ett unikt och själfullt arkitektoniskt
uttryck. Projektet belyser hållbarhetsaspekten genom att arbeta med material- och energieffektivitet samt ekonomisk och tidsbesparande produktion utan att kompromissa med arkitektonisk kvalitet. Projektet inleds med undersökningar främst genom framtagning av fullskaliga prototyper. Lärdomar
från den inledande fasen används sedan för att designa och bygga en installation i Ställbergs gruva i Dalarna i samarbete med konstnätverket TNEC och Chalmers Tekniska Högskola. Installationen används för att utvärdera den framtagna metoden. Projektet fokuserar på att utveckla byggmetoden i möbel- och rumskala och kommer därför att vara relevant för arkitekter och inredningsarkitekter som intresserar sig för hållbara lösningar med starka arkitektoniska uttryck.
Teknik & DesignPedram
Seddighzadeh, Karin
Hedlund
Publicerat
2014:07Arkitektur och samhälle i förändring IWhite arkitekter har i mer än ett halvt århundrade varit ett av Sveriges ledande arkitektkontor med påverkan på en mycket stor volym planering och byggande. Kontorets historia är intimt sammanflätad med det svenska samhällets utveckling efter andra världskriget. Det är en händelserik tid då arkitektens arbete påverkats starkt av den snabba tekniska utvecklingen och samhällsförändringarna. Från folkhem, miljonprogram, kalla kriget, gröna vågen, avregleringar och fastighetskris till IT-revolution, globalisering, kommersialisering, designintresse och stadens renässans. Tiden har kommit för att dokumentera Whites hela historia. ÖvrigtMagnus BorglundPublicerat
2014:08Uppföljning av egenregi-projekt: gestaltning, energi, komfortProjektet avser följa upp och analysera erfarenheterna från Whites egenregiprojekt
Äppelträdgården/Skolmössan och Koggens Gränd med avseende på energianvändning och inomhusmiljökomfort. Inför införandet av nära-nollenergikrav 2020 har Boverket och Energimyndigheten efterfrågat erfarenheter av lågenergiprojekt som är genomförda. De flesta lågenergiprojekt inom bostäder som är genomförda har väldigt snäva ramar arkitektoniskt. Det vore därför av stort intresse att följa upp lågenergiprojekt med höga arkitektoniska ambitioner som Äppelträdgården och Koggen och som genom sin utformning stöter på andra problem än konventionella lågenergi- och passivhusprojekt. Att kombinera hög boendekvalitet, komfort och energieffektivitet bör vara ett mål på marknaden hos bostadsbyggare, bostadsprojektörer och hos specialister inom hållbarhet.
BoendeAnna GraafGenomfört
2014:09Within the Same Thread / I en och samma trådExamensarbete: I Within the Same Thread utvecklar vi kompositmaterial med en strukturellt informerad textil.
Projektet är ett samarbete mellan Ellen Ordell, som gör examensarbete på Arkitektur och Teknik Chalmers, och Therese Amus Gidlöf, som läser Textildesign vid Textilhögskolan. En global form analyseras och utifrån resultat sammanvägda med gestaltningsmässiga parametrar utvecklas mönsterbilden. Genom fullskalig prototyptillverkning utvärderas och itereras designen. Syftet är att tillverka en prototyp i fullskala av den föreslagna designen. Resultatet skall ta hänsyn till såväl ingenjörsrelaterade parametrar, så som styrka, hållbarhet och materialeffektivitet, som till gestaltningsparametrar såsom uttryck, mönster och taktila kvaliteter. Målet är att lösa alla dessa parametrar integrerat, i en design, till och med i en och samma tråd.
Teknik & Design samarbeteEllen Ordell, Therese Amus GidlöfGenomfört
2014:11Sustainable hospital design and resilient infrastructure - Kolandoto Healthy Hospital, phase 2The purpose of these master theses are to, through collaboration, do further investigations of the infrastructure and propose strategies and designs as well as implement solutions for a more sustainable hospital. One of the engineering theses will develop an overall strategy on how the Kolandoto Hospital can become a CDH, Council Designated Hospital, conduct a sustainability policy and implement solutions to secure the water quality. The purpose of the architectural thesis is to explore the tools/methods of architectural communication in an international development context and, in collaboration with the stakeholders at the hospital, develop a sustainable design proposal for a new casualty department at Kolandoto Hospital. Two engineering theses will work with the implementation of a UPS system with solar cells for the most lifesaving activities at the hospital. Kolandoto Hospital, founded in 1913, is run by the Africa Inland Church Tanzania and currently has around 180 beds. It is an educational hospital located in a village close to Shinyanga town, a regional capital in the north west of Tanzania.Vård Lisa Maria Bergstrand,
Annika Danielsson
Publicerat
2014:12Beslutsunderlag för lågenergihus inom
allmännyttan
För att övervinna de trösklar allmännyttan ställs inför vid nybyggnation av passivhus och plushus eftersöks här ett förbättrat beslutsunderlag för ledningsgrupper inom allmännyttan. Målet är bostadsarkitektur med låg klimatpåverkan. Resultatet visar att avkastningskrav och läge har en betydligt större betydelse för möjligheten till en energisatsning, än graden av lönsamhet för energisatsningen i sig. Kalkyler som omfattar större del av byggnadens livslängd ökar möjligheten att bygga med långsiktiga kvaliteter, i en tid av ökande tryck på snabbt bostadsbyggande. BoendeRickard NygrenPublicerat
2014:13Södertörnsmodellen I - steg 1Södertörnsmodellen handlar om samverkan för hållbar stadsutveckling. Åtta kommuner söder om Stockholm utgör scenen för en ny typ av innovativ samverkan. Vi bidrar till att utveckla nya former för samverkan mellan kommuner, privat sektor och akademi. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling utifrån medborgarnas behov. Vårt konsortium består av 8 kommuner söder om Stockholm samt 9 andra parter från Näringsliv och akademi – KTH, WSP, Skanska, Ecoloop, SKL International, SGBC, Nordregio, Södertörns Högskola och White.Hållbar stadsutvecklingJohan DahlbergGenomfört
2014:14Informed Design with Digital Support in Architecture Projektet syftar till att på ett ingående sätt, genom tre delvis öppna seminarier, undersöka och sprida hur gestaltningsprocessen informeras av disciplinär kunskap och digital metodik inom exempelvis hållbarhet, konstruktion och urbana analyser. Genom ett utbyte av expertis och disciplinär kunskap fånga upp modeller och arbetsflöden för hur en avancerad designprocess instrumentellt och konkret kan informeras för att integrera kvalitativa och kvantitativa utvärderingar, med stöd av digitala design- och analysverktyg. Etablera nätverk mellan svenska och internationella specialister (inom och utom White arkitekter) för framtida fortsatt samverkan inom praktik och forskning i detta område. I relation till parallella ARQ-ansökningar (Projekteringsmetodik för belysning och naturligt ljus och Dagsljusautonomi och fasaddesign – från forskning till praktik Case SEB) genomföra workshops, fokusera på mer avancerade och formmässigt mer generativa modeller för utbyte mellan design- och analysmodell, och inkludera frågeställningar utöver dagsljus. Teknik & DesignJonas RunbergerPågående
2014:15Gröna anläggningar på betongbjälklagErfarenheter av guidelines och standarder för gröna anläggningar på bjälklag med utgångspunkt i ekosystemtjänster och vegetationens behov. Inkluderar studier från Tyskland, Schweiz och Storbritannien, som har kommit längst i arbetet med gröna tak och vars guidelines särskilt ska studeras.Teknik & DesignTove Jägerhök, Daniel GroopGenomfört
2014:16Presentation och analys av resultatet av andra omgången 2014, av den internationella tävlingen UIA WP Architecture & Children Golden Cubes AwardsEn arbetsgrupp (Work Programme Architecture & Children) inom UIA (Union International des Architectes) har för andra gången genomfört en internationell tävling som handlar om hur man arbetar med arkitektur tillsammans med barn och unga. Tävlingsresultatet presenterades på UIA2014 Durban kongressen i september 2014 med ett seminarium, en liten utställning och stor prisutdelning. Hela tävlingsmaterialet är nu transporterat till Sverige, då Arkitektur- och designcentrum anmält intresse av att publicera resultatet. Materialet är mycket intressant och skulle behöva undersökas närmare så att man kan få en sammanställning av vad som görs runt om i världen. 18 länder deltog och vi fick in 42 tävlingsförslag. Projektet handlar således om att studera och analysera de projekt som deltagit i tävlingen och göra en överskådlig presentation. Då detta är den andra omgången av tävlingen är det också självklart att göra jämförelser med första omgången och att försöka spegla utvecklingen inom ämnesområdet. ÖvrigtSuzanne de LavalGenomfört
2014:17Att skapa det tänkta, En bok för arkitekturintresseradeAtt förstå och sätta ord på hur arkitekter (och andra designers) tänker och gör när de förvandlar tankar till gestaltad form är bokens avsikt. Kunskap, erfarenhet och etiskt/estetiska värderingar flätas samman i denna komplicerade process. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kritik som metod att formulera kvalitetskriterier för arkitektur och bemästra osäkerheter. Boken riktar sig till studenter, lärare och kritiker, men även till yrkesverksamma arkitekter som vill sätta ord på sin extraordinära men sällan uttryckligen beskrivna arbetsmetod. Den vänder sig också till andra som är intresserade av hur man tänker design. Ansökan avser formgivning och tryckbidrag. Övrigt Jadwiga KrupinskaPublicerat
2014:18Gunnar Mattsson och ”arkitekturens civiliserande ansvar”Detta projekt avser att studera arkitekten Gunnar Mattssons verk och den ”frihetliga traditionen” i svensk arkitektur. Han är en av de mest betydande arkitekterna i sin generation och hans byggnader har publicerats och belönats med utmärkelser. Mattsson har också gjort en viktig lärargärning och på den vägen påverkat en yngre generation med sin stillsamma men inlevelserika syn på arkitektur. Trots detta har han aldrig tidigare varit föremål för någon studie. Projektet är tänkt att resultera i en bok och målgruppen är dels arkitekter, dels en större arkitektur- och kulturintresserad grupp.Övrigt Johan ÖrnPågående
2014:19Från rådhus till stadshus: Rådhuset i Göteborg ombyggtGöteborgs rådhus tillbyggnad är sannolikt den internationellt mest kända enskilda byggnaden i Göteborg. Den har en lång tillkomsthistoria, från 1913 till 1937, och ritades av Gunnar Asplund, som vann tävlingen som ung arkitekt och under den långa processen kom att bli Sveriges ledande arkitekt och även internationellt uppmärksammad. Rådhustillbyggnaden har uppfattats som en mjukare och mer nyanserad variant av modernismens arkitektur. Den har lockat och kan förväntas fortsätta att locka arkitekturintresserade besökare från hela världen. Hösten 2014 kommer ut en bok på engelska av den amerikanske arkitekturhistorikern Nicholas Adams om Göteborgs rådhus tillbyggnad. Den sätter in tillbyggnaden i sitt internationella sammanhang av motsvarande byggnader vid tillkomsttiden på 1930-talet och, för första gången, i ett sammanhang av en förändrad syn i Sverige på rättsskipning vid samma tid. Ansökan avser tryckbidrag. ÖvrigtClaes CaldenbyPublicerat
2015:01Rågården - Rättspsykiatri med mänskligt ansikteProjektet berättar om tillkomsten av Rågården, om varför sjukhuset hamnade där det hamnade och om tankarna bakom utformningen. Den kretsar kring tre huvudfrågor. Dels rehabiliteringsoptimismen, det sociala engagemanget och tron att människor och samhälle går att förändra i en positiv riktning med klokt och tålmodigt arbete. Dels tron på den fysiska miljöns betydelse för en sådan rehabilitering; arkitekturen, och alldeles särskilt vårdarkitekturen, som ”social konst”.VårdStefan LundinPublicerat
2015:02Dialogue-Based Design Process Of Housing For Senior CitizensHow can dialogues with prospective tenants as well as professional actors such as developers, district administration officers, home care, architects and builders through all stages of a planning and building process affect an actual building and the quality of the neighborhood in the end? What kind of synergy effects can dialogues give the process itself and what kind of values are created by the network between and within these groups? Through the project a methodology for the dialogue process for housing projects is developed with the purpose to put users first and get a better understanding of future tenants' needs.BoendeSusanne ClasePublicerat
2015:03Behovsgrundat koncept för studentbostäderFramtidens bostäder ska främst vara en utveckling av dagens bostäder, snarare än något helt nytt. Majoriteten skulle välja att bo i en lägenhet, men 35 procent skulle välja kollektivt boende om de fick välja helt fritt. De kollektiva bostäderna ska dock skilja sig från dagens äldre studentkorridorer genom att tydligare fokusera på främja de sociala aspekterna i boendet, vilket är den främsta anledningen till att man vill bo kollektivt. Utifrån studenternas svar har White arkitekter tagit fram tre konceptbostäder uniBO, duoBo och multiBO för en, två respektive sex studenter.BoendeKristoffer RoxberghPublicerat
2015:04Innovativa lösningar för bra dagsljus och låg energianvändning i flerfamiljshusThe main idea here is that each participants develops an individual and more substantial in-depth study with respect to what is proposed in the original project application. For example, in addition to performing the in situ measurements and simulations, one student proposed to look specifically at the effect of orientation and height from ground on daylighting and energy performance. Another student proposed to focus on the effect of daylighting at the Greenhouse on circadian health while a third student will concentrate on the effect of the glazed balcony on daylighting. This project organization allows meeting the overall project goal while allowing each student to develop an individual study subject, which is required for the Master’s thesis at Lund University. The project will produce three Master’s theses since two of the students were in pair.BoendeMarie-Claude DuboisPublicerat
2015:05Nordic Built – Sustainable Transformation and Environmental DesignArkitekter och ingenjörer arbetar under en stor tids- och ekonomisk press vilket står i konflikt med samhällsbehovet av innovation för att möta hållbarhetsutmaningarna. Projektet skapar en nordisk plattform för kunskapsproduktion och innovation inom energieffektiv och hållbar arkitektur som resulterar i design lösningar och produkter samt design metodik och tjänster. Dessa goda exempel, metoder och tjänster kommer att integrera ICT i den iterativa design- och beslutsprocessen och är avsedda att spridas så att arkitekter och ingenjörer ska kunna integrera dem i sina redan pressade processer, så att vi i byggsektorn när lägre och stödjer samhällets behov av transformation bättre. Teknik & DesignMarja LundgrenPågående
2015:06Ljuslab för barn II – innovativt nav i nordost
Under en vecka i oktober 2014 genomfördes workshopserien ”Ljuslab för barn” på Kulturhuset Blå
Stället i Angered (www.ljuslab.se). Ljuslab är ett lärande rum som använder ljuset som pedagogiskt verktyg för lustfyllt lärande på ett utforskande sätt. Workshopmetoden och -rummet prövades tillsammans med över 100 barn i åldrarna 6-9 år från olika stadsdelar i Göteborg. Det är en sinnligt omslutande interaktiv upptäcktsresa i ett rum, där konst möter vetenskap, genom drama, ljusexperiment och ljussättning.
Övrigt
Christina Vildinge, Andreas MilstaGenomfört
2015:08Structural Folding – A parametric design method for origami architectureVeckning av en skiva påverkar både dess globala och lokala form samt dess styvhet. Detta fenomen kan användas inom arkitektur för att skapa materialeffektiva strukturer som är bärande, rumsskapande och uttrycksfulla på samma gång. För att skapa mer komplexa veckade skivstrukturer, behöver en designer ha en förståelse för de mekaniska och kinematiska egenskaper som är kopplade till olika vikmönster. Detta examensarbete resulterar i en designmetod för veckade skivstrukturer. Den slutliga designmetoden tillämpas i design och konstruktion av en fullskalig paviljong.Teknik & Design samarbeteBjörn Vestlund, Camilla SamuelssonGenomfört
2015:09Sustainable Hospital Design and Resilient InfrastructureDetta är andra fasen av projektet “Kolandoto Healthy Hospital” som är ett samarbete mellan Kolandoto Hospital i Tanzania, och tre Svenska ideella föreningar: I Aid Africa, Arkitekter utan Gränser och Ingenjörer utan Gränser. Den andra fasen, som genomförs under 2016, är ett samarbete mellan tre examensarbeten på Chalmers Tekniska Högskola. Det gemensamma syftet är att, genom samarbete, vidare utreda sjukhusets infrastruktur och föreslå strategier och designförslag, samt att implementera lösningar för ett mer hållbart sjukhus.VårdLisa Bergstrand, med fleraPublicerat
2015:10Från egnahemsrörelse till dela-hem-rörelseFör att kunna inspirera boende i egnahemshus som har börjat fundera på sitt boende som senior vill vi med några goda exempel visa på möjligheterna att omforma sin bostad för ökad tillgänglighet och förbättrad livskvalitet. Frigjorda ytor kan ges ny användning som t.ex. en ny bostad för uthyrning. Samhällsvinster och fördelar för de boende beskrivs och illustreras. Som profession har vi förutsättningar att ge exempel på och visualisera hur kvaliteter inom arkitektur och stadsbyggnad kan utvecklas. Resultatet kommer bli illustrerade exempel av hur befintliga egnahemshus (ett par vanliga hustyper) anpassas för vår tids krav på tillgänglighet samtidigt som fler hem skapas genom denna om- och tillbyggnad. Vi kommer ta hänsyn till områdenas stadsbyggnadskvaliteter och trädgårdsstadens uppskattade värden. Nya sociala värden byggs upp. Illustrationer kommer göras både på fastighetsnivå och stadsdelsnivå.BoendeKarin KjellsonPublicerat
2015:11Tredjedelen i arkivet: om småhusen Höjer & Ljungkvist ritade under rekordåren
ORIGO har med sin långa historia ett stort och unikt arkiv fyllt med såväl ritningar som foton och skisser. Att tillgängliggöra detta skulle kunna bidra med kunskap till dagens debatt om bostadsbrist, förtätning och Attefallshus, och till forskning som tagit fart de senaste 2 åren angående just 1 2 småhusområden.
För att bättre förstå den arkitektur vi varit med och utvecklat vill vi belysa och delge våra metoder, samt kritiskt reflektera över de ideologiska kopplingar och synsätt som finns inom samhällsplanering. Tanken är att lyfta fram material med starkt sammankopplande rumsliga och sociala värden, samt att ge förutsättningar för att förstå grunden till det arv vi nu tittar på att förändra. Vi söker nu stöd till ett forskningsprojekt, tredjedelen i arkivet, som syftar till att undersöka rekordårens byggnation
utifrån det bortglömda perspektivet av småhusområden. Projektet fokuserar på de vardagliga miljöerna, de så bekanta förortsmiljöer som vår praktik bidragit med.
BoendeAnna SundmanPublicerat
2015:12Rättvisa i planeringen. En förstudie om romernas situation i svensk planeringAmbitionen med detta projekt är sätta fokus på rättvisa i svensk planering genom en förstudie som belyser romernas situation. Romerna är den kanske
mest stigmatiserade gruppen i våra nordiska länder och har generellt en mycket låg tilltro till myndigheter. De har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och därmed att integreras i det svenska samhället. Det senaste decenniet har vi sett ett ökande antal hemlösa och tiggande romer i Sverige. Det har skapat stor debatt; förtvivlade kommunalråd har uttalat sig i radion om att det är den svåraste fråga de hittills har arbetat med, och i dagstidningar har förbjud mot tiggeri diskuterats. Den pågående
flyktingströmmen, med desperata människor på flykt har ytterligare satt problemet i fokus. Samtidigt hårdnar det politiska klimatet både i Europa, där olika länder arbetar för att stänga sina gränser, och i Sverige, där flera partier nu väljer att skärpa sin flyktingpolitik.
Hållbar stadsutvecklingKristina GrangePågående
2015:13Arkitektur och samhälle i förändring IIWhite arkitekter har i mer än ett halvt århundrade varit ett av Sveriges ledande arkitektkontor med påverkan på en mycket stor volym planering och byggande. Kontorets historia är intimt sammanflätad med det svenska samhällets utveckling efter andra världskriget. Det är en händelserik tid då arkitektens arbete påverkats starkt av den snabba tekniska utvecklingen och samhällsförändringarna. Från folkhem, miljonprogram, kalla kriget, gröna vågen, avregleringar och fastighetskris till IT-revolution, globalisering, kommersialisering, designintresse och stadens renässans. Tiden har kommit för att dokumentera Whites hela historia. ÖvrigtMagnus BorglundPublicerat
2015:14Resilienta villastäderEtt tvärvetenskapligt forskningsprojekt för att formulera verktyg som ska kunna appliceras vid utveckling av befintliga småhusområden i växande städer. Syftet är att anpassa villastaden för klimatförändringar samt skydda och stärka produktion av ekosystemtjänster lokalt. Vi förväntar oss att kunna identifiera lämpliga verktyg, baserade på samverkan mellan offentlig och civil verksamhet, och sammanställa ramar för hur de ska kunna användas. Projektet kommer kartlägga ansvar och regleringar som gäller idag samt föreslå nya verktyg och ramar; hur offentlig och privat sektor ska kunna samarbeta med husägare för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden. Hållbar stadsutvecklingMagnus SchönPublicerat
2015:15Södertörnsmodellen II Södertörnsmodellen handlar om samverkan för hållbar stadsutveckling. Åtta kommuner söder om Stockholm utgör scenen för en ny typ av innovativ samverkan. Vi bidrar till att utveckla nya former för samverkan mellan kommuner, privat sektor och akademi. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling utifrån medborgarnas behov. Vårt konsortium består av 8 kommuner söder om Stockholm samt 9 andra parter från Näringsliv och akademi – KTH, WSP, Skanska, Ecoloop, SKL International, SGBC, Nordregio, Södertörns Högskola och White.
Hållbar stadsutvecklingLise-Lott Larsson KolessarPågående
2015:16The New Go Down Arts CenterSyftet är att undersöka hur arkitektur kan gestaltas utifrån kenyansk kontext och samtid. Detta genom att fokusera på hur ett offentligt interiört och exteriört rum kan tillskapas i Kenyas huvudstad Nairobi. Nairobi är idag en stad som delvis upplevs otrygg och bristen på offentliga interiöra rum är stor. I en ung demokrati behövs mötesplatser som är fria från traditionella identitetsmarkörer såsom klass, stam osv. Vår ambition är att utveckla detta i samverkan med ett lokalt arkitektkontor. Detta är ett led i ett flerårigt samarbete med The GoDown Arts Center, Nairobi. Tillsammans med The GoDown AC tar vi fram ett visionsdokument för en ny byggnad- ett kulturhus på The GoDowns fastighet.Hållbar stadsutvecklingUlrika StenkulaPågående
2015:17C/o city steg 3 Projektet ”c/o city steg 3” är slutfasen i ett Vinnovastött forskningsprojekt om urbana
ekosystemtjänster som har pågått i ca 4 år. Det bedrivs i en bred samverkan med olika aktörer, där
White har en central roll och (besrkiv WP1) samarbetar med bl.a. Stockholm och Malmö stad, Albaeco,
NCC, WSP, U&We, SGBC, Fortaleza stad, Curitiba stad samt svenska och brasilianska universitet m.fl. Efterfrågan på kvantifieringar och värderingar av ekosystemtjänster som beslutsunderlag i
stadsplaneringen har ökat snabbt, men träffsäkerheten och bedömningarna behöver underbyggas och
verifieras för att dessa underlag ska vara trovärdiga. Vi vill vidareutveckla de verktyg som ännu saknas
eller inte är färdigutvecklade, vi vill pröva redskapen skarpt i konkreta pilotprojekt och vi vill samla och
tillgängliggöra kunskapen för samhällsbyggandets samtliga aktörer på ett ställe.

Hållbar stadsutvecklingUlrika Stenkula,
Jan Wijkmark
Pågående
2015:18Ljuslab för barn I – Design för social innovationGenom inkluderande nya format kan designern, ljusdesignern och arkitektens förståelse och kunskap för rummet som ”den tredje pedagogen” stödja och skapa förutsättningar för
lärande, samspel och stimulera barnets utveckling. ”Ljuslab för barn” blir en mötesplats och plattform
som bygger på en delad upplevelse och utforskande tillsammans över olika samhällsgränser.
ÖvrigtChristina Vildinge, Andreas Milsta Genomfört
2015:19Architecture Form EnergyThe purpose of the report is to identify the design choices ( i.e. location, climate factors, volumetric, material selection, usage of the building, etc.) that affect the energy demand of buildings, with a focus on mixed-use development. In order to aid in better design choices of an architect, the research aims to develop a simplified design method with the help of formulating and implementing parametric optimization. This essentially involves collaboration between engineering and the architecture domain in order to quantify and validate early design decisions in relation to energy demand of the building.

Teknik & Design samarbeteAnurag Verma
Stephanie Dinea
Publicerat
2015:21DigArk – ett interaktivt arkitekturarkivArkitektur förverkligas genom att en idé utvecklas till ett projekt som konkretiseras i ett
arkitektoniskt verk, här i fortsättningen benämnt objektet. Processen förutsätter samverkan
mellan beställare, arkitekt och byggare, de tre i byggbranschens trial lika väsentliga.
Arkitekturen finns i själva verket! Arkivet ska ge en bild av den del av samhälls-miljön som skapas genom arkitekturen. Det skildrar en del av vårt kulturarv och utgör på så sätt en lättillgänglig kunskapskälla, inte
bara för oss i Sverige utan också för alla dess besökare.
Övrigt Tage Hertzell Publicerat
2016:01Textilens rumsliga betydelse i vårdmiljönDet aktuella projektet som koordineras av Kristina Sahlqvist DesignLab, Göteborg och Eva Rosengren, Akademiska Sjukhuset, Uppsala har tillkommit för att utveckla och förbättra sjukhusens och vårdens miljöer där framförallt rumslig gestaltning och sjukvårdens höga krav på hygien beaktas. I ett samarbete med Institutionen för Fiber och Polymerteknologi, KTH och Smart Textiles THS, Borås kommer en textil fiber med antibakteriella egenskaper att utvecklas. Den textila fibern skall vidareutvecklas till ett textilt material som kan användas som gardiner, möbeltyg, säng- och arbetskläder i sjukhus- och vårdmiljö.VårdKristina Sahlqvist,
Eva Rosengren
Pågående
2016:02BiodiverCity steg 3Syftet med BiodiverCity - Komplett från önskat mervärde till välskött mångfald är att bygga
upp teoretisk och praktisk kunskap för den biodiversa staden. Projektets övergripande mål
är att utveckla en samverkansprocess som bidrar till att etablera biodiversa tak och fasader.
Hypotesen är att etablering av robusta klimatanpassade urbana biotoper underlättas om
hela värdekedjan från beställare och designer till konsulter, producenter och förvaltare
engageras tidigt i projektet som medskapare i en designprocess som kombinerar
platshänsyn, byggnadsteknologi, substrat-, växtval och skötselstrategi.
Hållbar stadsutvecklingJenny Nordius StålhamrePågående
2016:04Rekreation i rurbana gränslandI detta projekt undersöks om/hur tätortsnära jordbruksmark kan utvecklas till ett mer mångfunktionellt landskap där användningsområden flätas samman på ett sätt som påminner om stadens. Fokus ligger på ekosystemtjänsten rekreation i kombination med jordbruk. Med Uppsalaslätten som huvudexempel och England som referens vill vi belysa frågan om den hotade jordbruksmarkens framtid. Vad kan vi, i en svensk kontext, lära oss av England – ett land med längre historia av urbanisering, med mindre skog och mer jordbruksmark, utan allemansrätt men med andra traditioner kring rekreation i landskapet? Hållbar stadsutvecklingCharlotta RåsmarkPågående
2016:05Opportunity Space Opportunity Space is an international design competition to create temporary meeting areas in Malmö’s public spaces that support greater social integration and economic opportunity. The competition will engage local stakeholders and multidisciplinary teams around the world to produce design and program solutions in 30 days. The winning team will receive a $10,000 prize and up to $30,000 to build their proposed meeting area, while offering apprenticeships to youth. The meeting area will host markets, classes, or other programs to connect people to work.Hållbar stadsutvecklingJerome ChouPublicerat
2016:06Visualizing the Unseen - Sustainable and innovative architecture and urban design by Individuals, buildings and cities are a valuable pool of information which, if put to good use, can contribute to improve our lifestyles considerably. Sharing our data and making it open to all, can not only lead to a more transparent and democratic society, it also gives the opportunity for organizations especially to make smarter decisions, achieve evidence-based architecture, and engage citizens even further in the urban design process. Challenges such as privacy, quality, ownership, maladapted business models, have to be identified and both opportunities and challenges need to be critically analyzed, given the values and incentives that drives development forward, in order to create these promising opportunities. Teknik & DesignSarah DahmanPågående
2016:07Tall Timber Buildings – Concept studiesTall Timber Buildings – concept studies är ett Formasfinansierat projekt som leds av SP och Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet är att utveckla och formge två eller flera genomförbara koncept för 20+ våningshus med bärande trästomme enligt nuvarande byggregler i enlighet med Euro Code. Konceptstudierna kommer att baseras på de byggsystem som har representanter i projektet (Moelven, KLH och Masonite beams). Studien ska visa exempel på vad som är möjligt med dessa byggsystem beroende på krav på komfort, hållfasthet, brand, mm. Utöver konstruktionsberäkningar och avancerade modeller kommer kritiska detaljer att identifieras och studeras i laboratorium och ute i fält. Under projektet kommer brister i Euro Code att identifieras och rapporteras till den arbetsgrupp som är med och utvecklar Euro Code.Teknik & DesignSizar Failli Pågående
2016:08Fokus på god skolmiljö – en antologiSkolhusgruppen planerar att arbeta fram en antologi om skolbyggnaden och skolbyggande med en rad författare. Vi planerar projektet delvis som en seminarieserie, inom Skolhusgruppens ordinarie verksamhet, där olika teman behandlas och experter anlitas för att skriva de olika kapitlen. Vi vill med forskare och praktiker tillsammans fastställa ”state of the art” och göra en aktuell kunskapsöversikt. Skolan är den största arbetsplatsen i Sverige och det är ett angeläget ämnesområde inom samhällsplaneringen att ha beredskap för nybyggande och ombyggnad av skolor, ny forskning och framtidsvisioner. Övrigt Suzanne de LavalGenomfört
2016:09Östra kyrkogården i MalmöProjektet syftar till att författa en artikel i BD om Celsings verk på Östra kyrkogården. Övrigt Stefan AnderssonPublicerat
2016:10A new mother and baby unit at Panzi Hospital, Bukavu DR CongoThe project aims to carry out a new master plan and a feasibility study for a new Mother and child unit at Panzi Hospital in Bukavu, DR Congo. The aim of the project is to build a center that can be a model for a modern maternity and neonatal care in Central Africa. The social dimension is the basis for the project. The project seeks to explore and strengthen the ecological and economic sustainability. VårdCristiana Caira, Maria Glädt
Pågående
2016:11BoStad-Trettio år av bostadsarkitektur och stadsbyggandeMats Egelius har ritat bostäder under hela sin yrkeskarriär. Efter arkitektutbildning i Oxford och på AA, London arbetade Mats bl a hos Ralph Erskine innan han anställdes på White. På meritlistan finns drygt 30 byggda projekt, bl.a. 700 stilbildande lägenheter i Hammarby sjöstad, hus till bostadsutställningarna ByggaBo 98 på Nybodahöjden, Göteborg 2012 och Annedal 2012 samt Sveriges största solcellsfasad. Dessutom internationella uppdrag i Peking och Bergen. Som ansvarig för marknadsområdet bostäder inom White under mer än 20 år har Mats haft en nyckelroll i både enskilda projekt och i bostadsarkitekturens utveckling i stort. ARQ projektet beskriver och belyser bostadens arkitektur och konsten att bygga stad. Från miljonprogrammet, postmodernismen, bo i gemenskap, nygamla stadsbyggnadsideal till samtida nyckelbegrepp som hållbarhet och identitet. Varje kapitel kompletteras med ett projekt signerat författaren.BoendeMats Egelius Pågående
2016:12Dagsljusbelysta lågenergibostäder i den täta stadenSverige har för närvarande stort behov av att bygga bostäder i snabb takt. Det är av stor vikt att bostäderna blir hälsosamma för de boende, och att möjligheten att utnyttja gratis energiresurser som dagsljus bibehålls. Det övergripande syftet med detta projekt är att ge nödvändig kunskap om minimigränsvärden för dagsljusbelysning, de senaste dagsljusindikatorerna, ekvationer, designriktlinjer och digitala simuleringsverktyg för att säkerställa att aktörerna inom byggsektorn och utvecklare inom bostadssektorn kan planera och bygga dagsljusbelysta lågenergihus i förtätade urbana miljöer.Teknik & DesignMarie-Claude DuboisPågående
2016:13Självbyggeri 2.0Studiens inriktning är konkreta realiserbara förslag för om- och tillbyggnad av radhusen. Förslagen kommer beakta de boendes önskan, befintliga värden i grannskapsplaneringen samt behovet från samhället till fler bostäder och möjligheten till ett mer varierat boende i småhusområden. Här vill vi undersöka andra alternativ för kommunen att nyttja sitt planeringsansvar för att nå målen inom bostadsutveckling och hållbarhet samt minska segregerade strukturer genom samverkan med civilsamhället. Ett nytt lager av självbyggeri i stadens småhusområden för att uppnå önskvärda boplatser.BoendeAnna SundmanPublicerat
2016:14Grönytefaktor för allmän platsmarkProjektet är en del av projektet ”c/o city - Urbana ekosystemtjänster” som har pågått sedan 2010 och finansieras av Vinnova (se 15:2012). Syftet med projektet c/o city är att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar och verktyg som underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Grönytefaktorn för allmän platsmark är ett sådant verktyg som nu testas och vidareutvecklas.Hållbar stadsutvecklingJan WijkmarkPublicerat
2016:15Vägledningar om dagsljus och aktiv solenergi för stadsplaneringsprocessenIEA SHC Task 51: Solar Energy in Urban Planning är ett internationellt projekt som syftar till att beskriva nuläge, utveckla metoder, verktyg, processer, kunskap och vägledning för att skapa bättre förutsättningar för att implementera solenergi i stadsplanering samt presentation av goda exempel. Inom den del som White leder utvecklas vägledningar och rekommendationer för planerare. Ansökan rör vidareutvecklingen av en svensk vägledning ”Dagsljus i Stadsbyggnad” till färdig produkt och utvecklingen av en internationell vägledning om aktiv solenergi och dagsljus samt utbildningsmaterial till en hemsida. Ansökan rör hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på nyttjande av solens resurser att genom utformning ta till vara:
- dagsljus som är av största vikt för hälsa, miljö och minskade koldioxidutsläpp och attraktiva stadsmiljöer
- aktiv solenergi som elproduktion från solceller, värmeproduktion från solfångare i den byggda miljön
- förändring av traditionell praxis inom fysisk planering och stärka kopplingen mellan fysisk planering och
byggnadsutformning.
Teknik & DesignMarja LundgrenPublicerat
2016:16SPIN Stockholm -scenariobaserat verktyg för undersökning av ekonomi i små skaligt stadsjordbrukMed Stockholm som utgångspunkt utreder projektet de ekonomiska möjligheterna som SPIN farming (Small Plot INtensive) kan ge. SPIN farming som utvecklades i Kanada beskrivs som kommersiellt småskaligt intensivjordbruk i stadsmiljö om minst tre till fyra skördar per år. Till skillnad från traditionellt jordbruk där bonden äger marken, kräver SPIN inget eget kapital, utan brukaren hyr mark av privatpersoner eller kommun. Med projektet vill jag visa hur SPIN kan skapa nya hållbara jobb samt ge arkitekter ekonomiska motiv till att infoga odlingsytor i planeringsskedet. Hållbar stadsutvecklingKristina DalbergPågående
2016:17Challenging Practice ‐ Reflecting in Action in BhubaneswarChallenging Practice är ett internationellt utbildningsprogram för arkitekter och planerare som vill arbeta med globala utvecklingsfrågor i urban kontext. I januari 2017 arrangerar ASF-Sverige en 2 veckors workshop i Bhubaneswar i Indien. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer SPARC, UDRC och ASF-India kommer Arkitekter utan gränser att arbeta med utveckling av slumområden i nära samarbete med invånarna själva. Hållbar stadsutvecklingLinda Ringqvist
Pågående
2017:01Östra Tio år senare
(kompletteras)VårdStefan Lundin
Pågående
2017:02Grundskolebyggnader Grundskolebyggnader -Användbarhet, teknik och estetiska uttryck.
Miljonprogrammets utbyggnad av bostadsområden har tilldragit sig
stort intresse i forskningen medan samma periods expansiva utbyggnad
av grundskolebyggnader har fallit i skymundan trots att det rör sig om
en mycket stor byggnadsvolym som fortfarande är i användning.
De under 60- och 70-talen byggda skolornas andel av grundskolornas
totala bestånd varierade i slutet av 1980-talet mellan 44 % och 61 %
enligt en riksomfattande kommunenkät. Projektets syfte är att beskriva
hur pedagogiska, funktionella och tekniska principer diskuterades
under denna period.
Övrigt Jadwiga KrupinskaPågående
2017:03Minus Carbon and Plus Energy Refugee Shelter

An experimental living lab for an eco-cycle minus carbon and plus energy refugee house. Main construction
materials are plant based fibres, wood and earth. No waste is generated during the construction, operation and after
end of life. Passive and zero carbon concepts for heating, cooling and daylight are used. The house is energy selfsufficient
using renewables. The refugees are part of the design and construction following a participatory action
research method. The beneficiaries include not only refugees but also majority of youth seeking affordable and
sustainable housing.
Övrigt Marwa Dabaieh

Publicerat
2017:04Feminist Urban design tools in Rinkeby
This project is set out to experiment with feminist tools in urban design. The problematique arises from a simple observation: men have been the dominant presence on Rinkeby square. It is not an uncommon phenomenon in many public spaces, in which a combination of factors contributes. This project started as a master thesis and is now expanding the boundaries and means of the exploration of feminist questions in urban design. Which tools can a planner use in the creation or redefinition of urban public spaces to form more welcoming, allowing and interesting environments for women to be in?Hållbar stadsutveckling
Marina Ziakouli
Publicerat
2017:05Utemiljöförvaltning
God förvaltning är avgörande för utemiljöns kvalitet, för att den ska kunna möta krav på hållbarhet, mångfunktionalitet och demokrati. Inom detta projekt utvecklas och sammanställs forskningsbaserad kunskap om utemiljöförvaltning i en bok riktad till praktik och utbildning. Syftet är att beskriva hur utemiljöförvaltning på ett strategiskt sätt kan bidra till hållbar stadsutveckling. Arbetet genomförs inom ämnesgruppen ”Landscape governance and management” vid SLU i Alnarp i samarbete med internationella forskningskollegor och referenspersoner inom praktik och utbildning.Hållbar stadsutveckling
Märit Jansson
Pågående
2017:06Sustainable Thresholds in Residential Architecture
Balancing sociocultural ”thickness” and
environmental ”leanness” in the edge zones of contemporary housing.
BoendeSusan Carruth
Pågående
2017:08Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden är en av världens nu största hållbara stadsdelsutvecklingsprojekt och får årligen tusentals internationella besökare. Man exploaterar med kulturella kriterier men låginkomsttagare har inte råd att verka här. Detta frammanar frågan om hur man beaktat social, kulturell och personlig hållbarhet i planeringen av området. Med Konstnärliga avsmyckningar leker vi med begrepp som att avtäcka en ny stadsdel samtidigt som vi fritt tolkar vad som sägs och görs mellan raderna i stadens vision och implementering av denna. Vi reflekterar kring vad vårt avtryck på planeten under 2010-talet tenderar till.Hållbar stadsutvecklingStella d´Ailly
Pågående
2017:09Manuals for build up Nepal
Hur kan jordbävningssäkra konstruktioner byggas i Nepal? Projektet arbetar nära organisationen Build Up Nepal och utforskar byggmaterialet concrete stabilized earth bricks som huvudsakligen används av organisationen. Resa i Nepal 2017 resulterade i utveckling av byggprocesserna och utbildning av bybor. Instruktionsmanual för takkonstruktion har tagits fram, samt en mobilanpassad internetsida och en enkel instruktionsvideo om byggprocessen för väggar. Genomförs i kontakt med Ingenjörer utan gränser.Teknik & Design Carolina Nilsson
Pågående
2017:11Primal Architecture by Terunobu Fujimori
Hösten 2018 kommer PAPER magazine kurera en utställning om den japanske arkitekten och arkitekturhistorikern Terunobu Fujimori. Till utställningen ska vi publicera en katalog med Fujimoris nyöversatta texter samt nytagna bilder av fotografen Marc Goodwin. I samband med utställningen kommer vi anordna föreläsningar och workshops med Fujimori. Till sina utställningar konstruerar Fujimori tillsammans med studenter på plats mindre installationer, ofta tehus i trä. Det är en fantastisk möjlighet för utbyte av kunskap kring material och byggnadsteknik mellan Sverige och Japan.Övrigt Samuel Michaelsson
Pågående
2017:12Formgivning och tillverkningstekniker för murade konstruktioner
En dokumentation av murverkskonstruktioner som analyseras genom att placera dem på en historisk tidslinje där vi kan följa en utveckling av kunskaper och färdigheter och hur det är kopplat till viljan och ambitionen hos arkitekter och ingenjörer. De valda kompetensområdena är geometri, strukturteori, arkitektoniskt koncept, designverktyg, materialutveckling, produktionsmetoder. Dessa olika områden representerar den intellektuella och vetenskapliga verktygslåda som behövs för att ett projekt skall bli framgångsrikt vilket vi använder för att ställa relevanta frågor när vi närmar oss en byggnad eller struktur.Teknik & Design Emil Adiels
Pågående
2017:13Healthy Hospital Mkula fas 1
Dessa masteruppsatser är initiativ från Healthy Hospital Project Group bestående av civilingenjörer och arkitekter. Inom projektet kommer en 8 veckors fallstudie att utföras på ett sjukhus i Mkula, Tanzania. Under tiden på plats kommer flera förbättringar av infrastrukturen att ske främst med inriktning på vattenförsörjning. Dessutom ska sjukhusets utformning utvärderas med avseende på hälsoaspekter, sjukhusorganisation och miljöförhållanden. Utöver det kommer framtida utvecklingsmöjlig eter för sjukhuset att analyseras. Det avsedda resultatet är att avsevärt förbättra sjukhusets villkor.
VårdNathalie Kullberg
Publicerat
2017:14Report Sustainable Healthcare Architecture in Developing Countries
The project aims to carry out a new master plan and a feasibility study for a new
Mother and child unit at Panzi Hospital in Bukavu, DR Congo. The aim of the
project is to build a center that can be a model for a modern maternity and
neonatal care in Central Africa. The social dimension is the basis for the project.
The project seeks to explore and strengthen the ecological and economic
sustainability.
Panzi Hospital
Panzi Hospital is an internationally recognized institution
headed by human rights defender and the Peace Prize
candidate Dr. Denis Mukwege.
The project is a collaboration between White, Panzi Hospital,
CVA at Chalmers University, Gothenburg University and Art
of Life and Birth.
VårdMaria Glädt
Publicerat
2017:15Daylighting and lighting buildings under a Nordic Sky: Design strategies for architects
After nearly a century when electric lighting has dominated the design of building interiors, a return to the use of daylight as the main ambient light source is motivated by energy, environmental, and health considerations. Good daylighting of building interiors not only promotes low energy use, it has the potential to (re)connect humans to the natural cycle of day and night, which promotes health and well-being. Publicerat på Studentlitteratur förlag: Daylighting and lighting under a nordic sky
March 2019
Publisher: StudentlitteraturISBN: 9789144125770
Teknik & DesignMarie-Claude DuboisPublicerat
2017:19Architecture and Society: the Continuity of Change, Docomomo
Docomomo är en internationell organisation som sedan 1992 ägnar sig åt dokumentation och restaurering av modernismens arkitektur. Vartannat år hålls en stor internationell konferens. I augusti 2018 äger den rum i Ljubljana och har temat ”Metamorphosis: The Continuity of Change”. Claes Caldenby, som i början av 2000-talet var koordinator för svenska Docomomo, har blivit inbjuden att hålla en key note speech. Projektet avser att utifrån materialet som tagits fram för den stora White-boken 2018 göra en föreläsning med arbetsnamnet ”Architecture and Society: The Continuity of Change”.ÖvrigtClaes Caldenby
Publicerat
2017:21Tryckfärdigställande och utgivning av Fönsterluckor/Window Shutters
(kompletteras)Teknik & DesignMalin Alenius
Pågående
2017:22Arkitektoniska potentialer med additiv tillverkning i trä
(kompletteras)Teknik & Design
Jonas Runberger
Pågående
2017:23Regnrutan – interaktivt regnskydd
Arkitektur har genom interaktivitet en möjlighet att skapa en nära relation
med sina användare. Textila konstruktioner är materialeffektiva och därför
miljömässigt hållbara. Ett interaktivt regnskydd av textil kopplar samman
dessa två idéer. Göteborg är en regnig stad, arkitektur är ofta statisk. GBG
RAIN vill göra det spännande att vara i staden under dåligt väder genom
att utveckla ett väderskydd som ändrar både färg och mönster när det
regnar. Syftet är att göra stadsbilden mer visuellt utmanande genom att
kombinera kontextuell arkitektur, textildesign och interaktivitet.
Hållbar stadsutveckling
Karin Hedlund, Majli af Ekenstam, Studio Keller, Karin Hedlund
Pågående
2018:01Den fysiska miljöns betydelse inom de särskilda ungdomshemmen(kompletteras)Vård Helle Wijk Pågående
2018:02Inkluderande stadsdelar: Forumteater som metod att förhandla om gemensamma rumMed förtätningen av storstäderna, samhällets diversifiering och inflyttningen av nyanlända uppstår nya rumsliga och socioekonomiska gränsdragningar. Dessa förändringar uppfattas ofta hota den ekonomiska och sociala utvecklingen. Detta projekt behandlar istället de förändrade rumsliga förhållanden som en positiv urban förnyelse och undersöker nya boendeformer samt spekulerar kring möjliga former av gemenskap. Social bostadsutveckling i två områden jämförs: Nordbahnhof i Wien och stadsdelen Hässelby-Vällingby i Stockholm. Genom att utveckla metoder för dialog mellan boende och tjänstemän fördjupar projektet förståelsen för bostadsbyggandets sociala aspekter.Hållbar stadsutvecklingSara Brolund de Carvalho
Pågående
2018:03Egnahemsbygge som verktyg för integration(kompletteras)BostadFredrik Nilsson
2018:04Hållbar stadsutveckling med Södertörnsmodellen: steg 3I Södertörnsmodellen arbetar kommuner, näringsliv och forskare med hur projekt möter kommunernas
processer och hur planeringen tydligare kan bli en del i målet att nå hållbar utveckling. Södertörnsmodellens tre ben - värdeskapande, kunskapsdriven och medskapande stadsutveckling - utgör en modell för hur
kommuner kan arbeta systematiskt med hållbar stadsutveckling brett över geografiska, professionella och
administrativa gränser. Med en gemensam vision och tydliga mål om hållbar utveckling och genom
samverkan uppnår vi en stadsutveckling som blir mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.
Hållbar stadsutvecklingLise‐Lott Larsson KolessarPågående
2018:05Vatten – katastrof eller resurs?Vattnet hittar sin väg, oavsett hur hårt vi försöker styra det. Den enda lösningen är att arbeta med och inte emot. Det är vad detta seminarium handlar om. Vattenbrist, översvämning och hur man framgångsrikt integrerar vatten i urbana strukturer är alla bara olika sidor av samma mynt: frågan om hur vi ändrar vår relation till vatten från katastrof till kärlek.Hållbar stadsutvecklingGustav JarlövPågående
2018:06Att skapa inkluderande lärmiljöer – metod och verktygBehovet av tillgängliga och inkluderande lärmiljöer är stort med det tillgodoses inte i dagens höga byggtakt med dess traditionella och yteffektiva lösningar. Det ökade skolbyggandet beror på befolkningstillväxt i kombination med eftersatt lokalbestånd. Arkitekter har en processledande och gestaltande roll i om- och nybyggnation av skolor, men saknar metoder att säkerställa tillgängliga miljöer för barn med osynliga funktionshinder. Studien syftar till att utveckla ett process- och gestaltningsverktyg för arkitekter och beställare av skolbyggnader, med fokus på tillgänglighet. ÖvrigtJohanna HallgrenPågående
2018:16Interaktiva planlösningar – ett digitalt medium för erfarenhetsåterföring i flerbostadsprojektProjektet syftar till en stärkt erfarenhetsåterföring från bostadsplanlösningar. Ny insikt kan nås genom att se planlösningen som ett kraftspel mellan aktörernas värderingar och låta datorn simulera hur avvägningarna förändras när värderingar ges olika vikt. Målsättningen är att ta fram ett grafiskt språk, ett datorbaserat designstöd och en kunskapsbank. Tillsammans hanterar systemet planlösningar så att avsikterna bakom en planlösning kan kommuniceras. Detta är en digital metodutveckling som utgår från och utökar arkitektens kompetens - istället för att automatisera bort den.Teknik & DesignFrans MagnussonPågående
2018:07En kartläggning av självorganiserade plattformar i rurala områdenVilken roll har landsbygden idag i en värld där majoriteten bor i städer? I vår stadscentrerade planerings- och arkitektur diskussion så avfärdas ofta glesbygden som avtagande eller stagnerande. Samtidigt så pågår det en aktiv rörelse som mobiliserar och utvecklar dessa områden. Det självorganiserade arbetet blir en viktig aktör för att nå fram till enhållbar samhällsplanering. Dessa tendenser förbises ofta när man gemensamt blickar åt det urbana som norm. Med denna studie ämnar jag att kartlägga samtida rörelser och röster i Sverige som både mobiliserar och förädlar rurala områden idag.ÖvrigtAngelica ÅkermanPågående
2018:08Cirkulära produktflöden i byggsektorn – Återbruk av byggmaterial i industriell skalaWhite deltar i forskningsprojektet "Cirkulära produktflöden i byggsektorn" (CCB) där stora aktörer i bygg- och fastighetssektorn utvecklar en digital marknads- och kunskapsplattform, affärsmodeller och processer som möjliggör återbruk i stor skala inom kontorsbyggande och hyresgästanpassningar. ARQ-finansiering söks för att bevaka arkitektens roll och behov av stödfunktioner för återbruk i CCB. Whites deltagande syftar till att stärka designperspektivet och arkitektens roll i de cirkulära produktflödena och utveckla arkitektens projekteringsmetoder.Teknik & DesignLena EnebjörkPågående
2018:09Två organisationer i Arkitektursverige: Rådet för arkitektur, form och design och Arkus(kompletteras)ÖvrigtLisa DaramPågående
2018:10Healthy Hospital Mkula fas 2Detta projekt drivs genom Healthy Hospital Project Group bestående av civilingenjörer och arkitekter. Inom projektet kommer en 8 veckors fallstudie att utföras på ett sjukhus i Mkula, Tanzania. Under tiden på plats kommer flera förbättringar av infrastrukturen att ske främst med inriktning på vattenförsörjning. Dessutom ska sjukhusets utformning utvärderas med avseende på hälsoaspekter, sjukhusorganisation och miljöförhållanden. Utöver det kommer framtida utvecklingsmöjligheter för sjukhuset att analyseras. Det avsedda resultatet är att avsevärt förbättra sjukhusets villkor.VårdRebecca AxelssonPågående
2018:11Stadsbyggaren. En film om stadsplaneringen under och efter Jan IngheAvsikten är att göra en film där stadsbyggnadet speglas i stadsplaneraren Jan Inghe-Hagströms (1944-2005) arbete. Han hade hela sin karriär på Stockholms stadsbyggnadskontor och skapade bland annat Minneberg, Södra stationsområdet samt Hammarby sjöstad. För arbetet med den senare belönades han också med Kasper Salinpriset. Men dessa områden är bara en yttre ram. Det är snarare hans förhållningssätt som står i centrum. Genom att visa på hur han arbetade med frågorna, kommer också dagens intensiva stadsomvandlingar i hela Sverige, och även Norden, att belysas och diskuteras.Hållbar stadsutvecklingRasmus WærnPågående
2018:12Utan en femtedel, aldrig helBarnkonventionen (BK) blir lag i Sverige den 20 januari 2020, en historisk händelse där dess 54 artiklar, barns
universella rättigheter, skrivs in i lagboken. Vi avser att bedriva en kvalitativ forskningsstudie som analyserar
Barnkonventionen (BK) och hur den upprätthåller barns rätt att höras i stadsutvecklingen. Sedan tillsammans med
barn och lärare undersöka metoder och strategier för hur barn, en femtedel av den svenska befolkningen, våra
framtida vuxna, konstruktivt och reellt kan påverka sin byggda omgivning. En nyckel till demokratisk och hållbar
stadsutveckling.
Hållbar stadsutvecklingJelena MijanovicPågående
2018:13Informerad stadsplanering och arkitektur – En handbok om hur buller och energi samverkar i
stadsbyggnadsprocessen
(kompletteras)Hållbar stadsutvecklingMonika HellekantPågående
2018:14Att bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologiAtt bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologi syftar till att utveckla konstnärliga och praktiska metoder för återanvändning av icke standardiserade byggnadselement med hjälp av digitala verktyg. Projektets målsättning är att upprätta och dokumentera ett arbetsflöde där rivningsmaterial och uttjänta byggnadsdelar dokumenteras med 3d-scanning, bearbetas med digitalt styrd tillverkning för att sedan med precision sammanfogas i ny arkitektur. Genom att föra samman återbruk och digital teknologi har projektet potential bidra med nya perspektiv till båda dessa forskningsområden.Teknik & DesignDaniel Norell, Einar RodhePågående
2018:15In Situ Studio Bissau 2019 – Challenging Practice – Reflecting in Action workshopChallenging Practice är en utbildning framtagen av ASF International som ämnar öka kunskaper om hållbar stadsutveckling i utvecklingsländer. Kursen består av teoretiska och praktiska moment med fokus på metoder för deltagande, bl.a. en workshop i fält – Reflecting in Action. För andra gången arrangeras In Situ Studio av ASF Sverige, nu tillsammans med UNICEF och Lusofona University i Guinea Bissau. Kursen vänder sig till professionella arkitekter, landskapsarkitekter, planarkitekter, samhällsplanerare, ingenjörer, konstnärer m.fl. ÖvrigtTeres SelbergPågående
2018:17Vass arkitektur(kompletteras)Övrigt Lars NilssonPågående
2019:01Fragmenter - om den arkitektoniska skissen
I boken FRAGMENTER visas olika konstnärliga uttryck genom den klassiska analoga skissen. Här blandas reseskisser, med skisser som legat till grund för författarens formgivning och idévärld, inte sällan med humoristiska ingredienser.Förordet är skrivet av poeten Gunnar D. Hansson. I ett efterord berättar Olle Anderson sina egna reflexioner kring skissandet under rubriken ”Med min penna”. Mellan dessa kapitel ligger ca 300 sidor skisser av skilda slag. Boken riktar sig till var och en som vill se och glädjas åt den analoga skissen där uppgiften är att registrera upplevelser eller att vara ett verktyg för den dynamiska dialogen med såväl brukare som producenter. ÖvrigtOlle Andersson
2019:02Den postindustriella staden - fallet Lindholmen
Syftet med studien är att genom intervjuer och insamling av dokument ge en bild av processen bakom utvecklingen av Älvstaden i Göteborg, med särskilt fokus på Lindholmen och den planeringsmodell i bolagsform som här prövades från andra halvan av 1990-talet. ”Triple Helix”, samverkan mellan staden, näringslivet och högskolan, var en central tankemodell i processen. // The aim of this study is to describe the development of the River City of Gothenburg and especially the planning model used from the late 1990s at Lindholmen with a separate company owned by the municipality. The study is based on interviews with key persons and on documents. The idea of Triple helix, a collaboration between municipality, business and university is a key factor. Hållbar stadsutveckling
Magnus Borglund
2019:04Visualizing Degrowth - dialogues for exploration and implementation
Vårt projekt är ett framtidsscenario - en önskvärd och möjlig framtid där ett radikalt hållbarhetsperspektiv, degrowth, genomsyrar samhället. I en serie före- och efterbilder visualiserar vi hur en rad välbekanta stadsmiljöer skulle ändras och göra plats för andra livsstilar. Projektet kommer ställas ut på Oslo Architecture Triennal 2019 (OAT) där det kommer användas som utgångspunkt för att tillsammans med besökarna utforska vilka implikationer ett radikalt hållbarhetsperspektiv har för stadsplanering och arkitektur, och de livsstilar som den byggda miljön främjar eller hindrar.Hållbar stadsutveckling
Carlos Ruiz-Alejos, Sweco
2019:05Out of the Blue
(kompletteras)Hållbar stadsutveckling
Jenny Mäki
2019:06Practical Applications of Concrete Elements Produced Following the Ice Formwork Fabrication MethodThis project intends to conduct research, design and development of specific practical applications of innovative digital fabrication method developed by the applicant as a PhD dissertation at KTH School of Architecture. The thesis investigates technical aspects of precast concrete production that uses ordinary ice as the formwork material. The funding is sought to sponsor a collaborative work in drafting and prior development of a set of architectural design applications of these high-performance concrete elements.Teknik & DesignVasily Sitnikov
2019:07Blandstaden som medel – dess genomförande och förvaltning
(kompletteras)Hållbar stadsutveckling
Axel Heyman
2019:08Cirkulär arkitektur –hinder och drivkrafter
(kompletteras)Hållbar stadsutveckling
Jouri Kanters, Lunds Univ.
2019:10Den funktionalistiska kvinnan - om arkitekten Ingrid Wallberg
(kompletteras)ÖvrigtAnne Brügge
2019:11Arbetets ljus(kompletteras)Teknik & DesignMalin Alenius
2019:12Beauty in Architecture - an interview series between Swedish and Japanese architects(kompletteras)Samuel Michaëlsson
2019.13Genusmedvetna lärmiljöer
(kompletteras)Emma Persson
2019:14Att återbruka en stad
(kompletteras)Krister Lindstedt
2019:15Samnyttjande av lokaler – förutsättningar och konsekvenser
(kompletteras)Viktoria Walldin
2019:16Arkitekturstrategier för Stockholms Gröna Kilar
(kompletteras)Hanna Erixon, Ania Öst
2019:17Guide till Gråzonen - en undersökning av det gemensamma
(kompletteras)Kajsa Laring
2019:18Grön digitalisering
(kompletteras) Gemensamt examensarbeteElias Brulin, Daniel Nolkrantz
2019:20Perceptual Metric for Lighting Design
(kompletteras)Johanna Enger
2019:21En annan landsbygd
(kompletteras)Angelica Åkerman, Helena Hertov
2019:22Framtiden för kyrkorna – arkitektoniska strategier för transformation av svenska kyrkobyggnader
(kompletteras)Johannes Brattgård, Johan Dehlin
2019:23Arkitekturen och sinnena
Svensk översättning av Juhani Pallasmaas "Eyes of the Skin - Architecture of the Senses".Mikael Andersson

Stefan Lundin, Claes Caldenby: Rågården – Rättspsykiatri med mänskligt ansikte
Klicka här för att ladda ned beställningsformulär.

Använd kontaktformuläret om du vill beställa någon av ARQs övriga publikationer.

new-books

Lista över ARQs forskningsprojekt genomförda 1978-2001
(kan finnas tillgängliga för beställning: vid intresse kontakta ARQ via mail)

1978
1.78 Inredningsstandard – sjukvårdsbyggnader
2.78 Byggnader för sjukvård – historisk översikt
3.78 A Model for Architectural Reports

1979
1.79 Datorutrustning – ett stöd i projekteringsarbetet
2.79 Lokala sjukhem – rapport från ett seminarium
3.79 Halksäkra golv
4.79 Tre seminarier om framtidens boende – Bilaga Idétävling om framtidens boendeformer i Gävle
5.79 Medverkan i utskott 64: Miljö, Nordiska Vägtekniska Förbundet
6.79 Låga flerfamiljshus- lägenheter med egen ingång direkt från markplan
7.79 Vårdcentraler – rapport från ett seminarium om den öppna vårdens lokaler
8.79 Typritningar för hygienutrymmen
9.79 Noretskolan i Mora – metodredovisning av ett elevprojekt

1980
1.80 Tätortsnära fritidsboende

1981
1.81 Ett seminarium om belysning i långvården
2.81 Låga bostadshus med hiss

1982
1.82 Kvarteret Månen – ett saneringsobjekt
2.82 Innerstadskvarter – bostadslösningar i hörn och mellanblock i kvarter

1983
1.83 Ett elevprojekt i Hammarkullen – genomförande och utvärdering
2.83 Health Center Design
3.83 Tjugo arkitekttävlingar 1968-78
4.83 Ett seminarium om turism, fritid och rekreation
5.83 Byggnadsvibrationer orsakade av grundarbete och trafik
6.83 Torget i staden – jämförande miljöstudier

1984
1.84 Modulanpassat sortiment av murblock i betong samt idéer om tekniska lösningar till el och VVS-installationer i väggar av betonghålblock
2.84 Äldre i grannskapet
3.84 Additionsbostäder – förekomst, utformning och användning

1985
1.85 Utställning i samband med Nordiska Vägtekniska förbundets 14e kongress juni 1984 i Stockholm
2.85 Ett hus, dess arkitektur och arkitekter – ombyggnad av admin. vid Östra klinikerna i Vänersborg

1986
1.86 Den nya goda bostaden i kompletteringsbebyggelse
2.86 Trafikbelysning och gaturummet
3.86 Temperatur och energihushållning i inglasade balkonger
4.86 Hela hus – några funderingar kring hygien- och hälsorisker i nya byggnader
5.86 Psykiatrisk akutsjukvård – rapport från seminarium Sjukvårdens utveckling

1987
1.87 Träd i trafikmiljö – rapport från seminarium
2.87 Nybyggnad för operations – och laboratorieverksamhet vid Sahlgrenska

1989
1.89 Restaurering av putsade fasader – rekommendationer för projektering av putsarbeten

1990
1.90 Fältskiktsplanteringar – rapport från seminarium och studieresa

1991
1.91 Äldre träbyggnadsteknik i nutida byggnation

1994
1.94 Flexibel verksamhet i en generell byggnad – erfarenheter från Eskilstuna Vårdcentral

1996
1.96 Om- och tillbyggnad av Kvarteret Styckjunkaren Göteborg
2.96 Naturfärg – svårt att hitta rätt?
3.96 Ett sätt att presentera interiörer
4.96 Enkaustik

1997
1.97 Bostadsmässor på 1990-talet

1999
1.99 Effektiv lokalanvändning inom akutsjukvården
2.99 Att återvända – tre projekt
3.99 Produktbestämning
4.99 Kontorets utveckling och framtid
5.99 Källsorteringssystem för arkitektkontor
6.99 Anvisningar för rivningsprojektering

2000
1.00 Lokaler för somatisk akutsjukvård
2.00 Digital presentationsteknik

2001
1.01 Centrum för molekylär medicin
2.01 Miljöanpassade beskrivningstexter
3.01 Ekotopia
4.01 Serviceflöden i sjukvården

(Projektlistan för perioden 2002-2013 är ännu inte komplett:)

2002

2003

2004

2005

17.2005 Benchmarking – Aktuella sjukhusprojekt i ett omvärldsperspektiv: Charlotte Ruben, White, Karin Imoberdorf, Itten+Brechbuehl AG, Schweiz

2006

2007
20.2007 Den offentliga byggnaden och det offentliga rummet: Sara Grahn, White Stockholm

2008
28.2008 Lean architectural design, del 1: Fredrik Nilsson, White Göteborg

2009
9.2009 Inspirationsskrift fönsterluckor: Marja Lundgren, White Stockholm
12.2009 Workshop – modellen i centrum, parametrisk design: David Alton, White Stockholm
22.2009 Innovativ process socialt förankrad arkitektur: Viktoria Walldin, Gustav Malm, White Stockholm

2010
5.2010 Solenergi i Stadsplanering – IEA. Del i IEA 41: Marja Lundgren, White Stockholm
6.2010 Vadå rådhuset? Göteborgs rådhus av Asplund: Claes Caldenby, CTH
9.2010 Arkitektur som medicin 2- arkitekturens betydelse för upplevelsen av god vårdmiljö inom rättspsykiatrin: Stefan Lundin
20.2010 (+14.2008) Innovativa mötesmiljöer: Susann Wessely Gromark, White Göteborg

2011
8.2011 Vad är en standardhöjning?: Gustav Malm, White Stockholm
10.2011 Att tänka början. En undersökning av förutsättningarna för en uthållig arkitektur: Catharina Gabrielsson, KTH
12.2011 Med andra ögon: Kajsa Sperling, White Göteborg
13.2011 Digitala designstrategier: metodimplementering, kunskapsutveckling, branschinnovation, Jonas Runberger, Dsearch/White
22.2011 Stationssamhälle 3.0: Gustav Malm
23.2011 State-of-the-art: Minimal energianvändning som designparameter del 1: Marja Lundgren, White Stockholm
24.2011 En oupptäckt fortsättning del 2, Bruno Mathsson: Mikael Olsson

2012
3.2012 Möjlighet och utmaningar med värdebaserad statsutveckling: Åsa Bjerndell, White arkitekter
4.2012 Gestaltningsmetodik för förstärkt social hållbarhet i handelsmiljöer: Eva Fabricius, White arkitekter
5.2012 Trädgård på spåret: M Zinnecker, P Olsmeyer, E Israelsson, A Sjöberg
6.2012 BiodiverCity: Nina Lindegaard, White
8.2012 ECONEF Barncenter, hållbart byggande i norra Tanzania: Pilvi Vanamo, Caroline Wikström, Frida Öster, Arkitekter + ingenjörer utan gränser.
11.2012 Arkitektur och samhälle i förändring – Lars-Gunnar Jönssons skolor: Magnus Borglund, White arkitekter
12.2012 Arkitektur och samhälle i förändring – White arkitekters utveckling och påverkan från 1951 till 2011: Magnus Borglund, White
13.2012 Planerande och deltagande I det digitala samhället: Gustav Malm, White Stockholm
14.2012 Utmaning & möjligheter –  medborgardialog inom stadsplanering: Sandra Oliveira e Costa, Teresa Lindholm, Sofia Wiberg
15.2012 Urbana ekosystemtjänster: Jan Wijkmark, White arkitekter 
16.2012 Värmeåtervinning ur byggnaders avloppsvatten: Elise Grosse, White arkitekter
17.2012 Livscykelperspektiv som ny indikator i Miljöbyggnad: Rickard Nygren, White
20.2012 Den kompakta förskolan: Martin Sundberg, Kristina  Nilsson, Camilla Ottoson, White Malmö

2013
1.2013 Kliniska laboratorier med automatisering – exempel i framkant: Paula Block White Malmö
2.2013 Kulturanalys av framtidens badrum för äldre: Ingrid Backman, White Stockholm
4.2013 Ljud, stad och offentliga miljöer: Catharina Dyrssen CTH (publ på Bo Ejeby förlag)
5.2013 The Built Environment for Children: Jing Jing, Sthlm
6.2013 Projekteringsmetodik för belysning och naturligt ljus: Malin Alenius, White Stockholm
8.2013 Barndomens arkitektur: Jens Hansson, White Stockholm