3-2020 Staden som lekplats

Projektet undersöker genom produktionen av en rapport hur staden kan ge plats åt medborgardrivna förtätningslösningar som stärker grannskapet. Utgångspunkt för rapporten är en pågående process i Hökarängen, Stockholm, där boende engagerar sig för att överta en nedlagd parklek och tillsammans med olika aktörer utveckla en ny bygglek. Att studera denna process kommer att leda till[…]

12-2020 Murat byggande

En bok om tegel- och murningshantverk. Historik samt karakteristika hos material och hantverksmetod används som utgångspunkter för behandling av möjligheter att använda murverk i nutida byggande. Särskilt betonas att begrepp som materialitet, autenticitet och taktilitet ges utrymme, samtidigt som byggnadstekniska krav uppfylls. Sista kapitlet behandlar hur grundläggande krav kan beaktas och relateras till gestaltningsaspekter, med[…]

7-2020: Natural ventilation in the Nordics: Compiling case studies from history till modern time

Forskare: Maha Shalaby The different ambitions in the Nordics to limit the global rise in temperature by 1.5 °C as set in the Paris agreement, the need for more energy efficient buildings is continuously rising. With this in mind, natural and hybrid ventilation can reduce the total energy use in buildings. The aim of this[…]

15-2020 Städernas stenar

Författare: Lars Marcus Städers bebyggda form är en av våra mest långlivade strukturer. Bebyggelsens form spelar en aktiv roll i att forma stadens invånares vardagsliv. Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva[…]

19-2020 Katalysauna – en katalysator för en varm, grön och social omställning

HOT SPOT är ett nytt visionsprojekt och ett bidrag till ett socialt hållbart lokalsamhälle, som stärker stadsdelens identitet. Katalysauna introduceras som en pilot – en lokalt byggd bastu i återanvända byggmaterial som ska bidra till social hållbarhet och stolthet i en av Oslos förorter. White Arkitekter, tillsammans med lokala aktörer utforskar i detta projekt tvärvetenskapliga[…]

21-2020 MASSA Ekosystemtjänster

Projektet undersöker tillsammans med ett Formasfinansierat projekt hur miljontals ton stenmassa genererat från den planerade förlängningen av Stockholms tunnelbana kan förvandlas till en resurs som skapar nya gestaltade livsmiljöer i Stockholms urbana arkipelag. I dag är ofta stenmassor som genereras i växande städer förknippade med ohållbara logistikkedjor och osäkerhet kring stenens status som resurs eller[…]

6-2020 Recirculate: Cirkulära värdekedjor för klimatneutrala byggmaterial

Rapportförfattare: Amilia Björklund, Maja Lindborg Som ett led i att minska byggbranschens stora klimatpåverkan behövs fler effektiva metoder för återbruk av byggmaterial. Syftet med projektet Postfabelement har varit att utvärdera återbrukspotentialen hos återbrukade träregelelement utifrån tre aspekter: klimatpåverkan, kostnader och logistik. Projektet har genomförts med en praktisk del i form av demontering och rekonditionering av[…]

20-2020 Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0

Forskare: Hanna Ahlström Isacson, Felicia Sjösten Harlin och Ulrika Stenkula. Rapporten Ekosystemtjänster – en verktygslåda är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i Sverige 2021 i syfte att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och inte minst främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av[…]

25-2020 Approaches and Methods in Architectural Research

Forskare: Magnus Rönn Denna bok är en proceedingspublikation från 2019 års symposium organiserat av NAF/NAAR i samarbete med Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers. Institutionen bedriver forskning i arkitektur som en ”making disciplin” och en ”material practice”. Detta synsätt inbegriper ett stort intresse för en utveckling av arkitekturforskning som tillämpning av design- och praxisbaserade[…]

10-2020 Nordic Biomimicry – Knowledge Hub & Education Platform

Forskare: Anna Maria Orru, Fredrik Moberg och Louise Hård af Segerstad Nordic Biomimicry (Biomimikry i Norden) är en nordisk hubb och utbildningsplattform för biomimikry. Här samlar vi kunskap, nätverk och verktyg för biomimikry, biomimetik och bioinspiration som bygger på naturen och dess lösningar för hållbarhet. Plattformen kopplar ihop experter inom området med de som är[…]