21-2020 MASSA Ekosystemtjänster

Projektet undersöker tillsammans med ett Formasfinansierat projekt hur miljontals ton stenmassa genererat från den planerade förlängningen av Stockholms tunnelbana kan förvandlas till en resurs som skapar nya gestaltade livsmiljöer i Stockholms urbana arkipelag.

I dag är ofta stenmassor som genereras i växande städer förknippade med ohållbara logistikkedjor och osäkerhet kring stenens status som resurs eller kostsam rest. En helhetssyn saknas och projektet syftar till att föreslå hur stenen kan vändas till en lokal resurs för stadens hållbara utveckling kopplat till vatten.

ARQ-projektet MASSA Ekosystemtjänster avser specifikt en fördjupning av de ekologiska perspektiven och kommer drivas av en serie designbaserade workshops med experter inom systemekologi och resiliensforskning.

Mitti har publicerat en artikel om projektet som just nu ställs ut längst Strandvägen i Stockholm under World Water Week 26 – 28 augusti 2022.

Projektets slutrapport finns tillgänglig här, och kan även laddas ned genom att klicka på pilen, eller på  “Ladda ned” under rapporten: