11-2017 Primal Architecture by Terunobu Fujimori

Projektet Primal Architecture har möjliggjort en ovärderlig introduktion av Terunobu Fujimoris arkitektur och teori till en svensk och skandinavisk kontext. Här nedan kommer två inspelade tillfällen från Terunobu Fujimori’s besök i Göteborg år 2018. Den första är från en Yakisugi workshop i Frihamnen, där deltagare lärde sig tekniken att bränna och förkolna träytan och så[…]

17-2018 Vass Arkitektur

Klassiska vasstakshus, sommardröm i nutidens byggteknik. Författaren Lars Nilsson har de senaste 30 åren genomfört klassiska lanthusprojekt som boken handlar om. Om man ser tillbaka i arkitekturhistorien så kan man skönja att så upphöjda arkitekter som Hakon Ahlberg ( grundaren av SAR) och Arne Jacobsen ägnade sig åt att kanske lite under radarn rita klassiska[…]

11-2021 PED-ID: Holistic assessment and innovative stakeholder involvement process for identification of Positive-Energy-Districts

The PED-ID project involved partners from across Europe with  living labs located in Uppsala (Sweden), Vienna (Austria) and Rožnov (Czech Republic). It aimed to accelerate decarbonisation in urban environments by promoting the implementation of Positive-Energy-Districts (PED) and developing innovative assessment and stakeholder engagement methods. PEDs are districts in urban areas that manage their resources to[…]

16-2019 Arkitekturstrategier för Stockholms Gröna Kilar

Projektet “Arkitekturstrategier för Stockholms Gröna Kilar” fokuserar på att utveckla strategier och samverkansmetoder för att fördjupa förståelsen för Stockholms gröna kilars betydelse i att uppnå globala hållbarhetsmål och den nationella politiken för gestaltad livsmiljö. Med bakgrund i regionens snabba expansion och ökad byggnation på naturmark betonar projektet vikten av en strategi som integrerar stadstillväxt med[…]

06-2022 Direktanvisningar som verktyg för accelererade klimatlösningar i kommunalt samhällsbygge (programanslag)

Marken är en nyckelresurs i samhällsbyggandet. Sedan lag 2014:899 är kommuner skyldiga att upprätta riktlinjer för anvisning av mark. Typiskt i dessa riktlinjer är att anvisningen av mark sker genom direktanvisning, anbud och markanvisningstävlingar. I direktanvisningen är det byggaktörer som söker upp kommunen med ett projektförslag. Vid anbud är priset ett konkurrensmedel. I tävlingen vänder[…]

22-2019 Framtiden för kyrkorna – arkitektoniska strategier för transformation av svenska kyrkobyggnader

Många kyrkor har idag förlorat sitt ursprungliga syfte i ett sekulariserat och urbaniserat samhälle. Samtidigt är kyrkan ett av de äldsta publika rum som existerar. Den är inte bara en religiös byggnad utan även en väsentlig del av vårt gemensamma kulturarv. Projektet undersöker byggnadstypologins potential att omvandlas till nya typer av publika rum, med utgångspunkt[…]

15-2019 Samutnyttjande av lokaler – förutsättningar och konsekvenser

Samnyttjande och samverkan är ord som ständigt återkommer i samtalet om morgondagens skolor men det behövs mer kunskap om hur det fungerar i praktiken. Slutrapporten bygger på en fallstudie av Kunskapsgallerian M7 i Sickla där flera skolor och företag samnyttjar ytor. För att kunna dra mer generella slutsatser görs också jämförelser med andra studier som[…]

5-2023 How to CLT 3.0

“How to CLT” is Arkemis’ pursuit to aid architects in initiating and working on CLT-projects in early stages. In this new chapter of the handbook, they argue for why there in such projects is a need to reshape the collaboration between architects and structural engineers. Conventional working methods applied to alternative structural systems seem to[…]