15-2019 Samutnyttjande av lokaler – förutsättningar och konsekvenser

Samnyttjande och samverkan är ord som ständigt återkommer i samtalet om morgondagens skolor men det behövs mer kunskap om hur det fungerar i praktiken. Slutrapporten bygger på en fallstudie av Kunskapsgallerian M7 i Sickla där flera skolor och företag samnyttjar ytor. För att kunna dra mer generella slutsatser görs också jämförelser med andra studier som på olika sätt berör samnyttjande i en skolkontext, i vissa fall med fokus mot specifika skolor och andra med mer generella resonemang.

Studiens huvudsakliga frågeställning lyder: Vilka faktorer är avgörande för ett fungerande samnyttjande av lokaler? Hur kan samverkan och synergier främjas? Flera av de viktigaste slutsatserna känns igen från liknade studier som vikten av en delad vision, kontinuitet och tydlig ansvarsfördelning liksom at aktörerna passar ihop och kan se tydliga vinster med samnyttjandet. Det är också tydligt att det sällan räcker med att dela ytor för att möten ska uppstå i önskad utsträckning. För att maximera potentialen för möten krävs program med aktiviteter och events som skapar mervärden.