14-2015 Resilienta villastäder

Forskare: Magnus Schön.

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt för att formulera verktyg som ska kunna appliceras vid utveckling av befintliga småhusområden i växande städer. Syftet är att anpassa villastaden för klimatförändringar samt skydda och stärka produktion av ekosystemtjänster lokalt. Vi förväntar oss att kunna identifiera lämpliga verktyg, baserade på samverkan mellan offentlig och civil verksamhet, och sammanställa ramar för hur de ska kunna användas. Projektet kommer kartlägga ansvar och regleringar som gäller idag samt föreslå nya verktyg och ramar; hur offentlig och privat sektor ska kunna samarbeta med husägare för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden.

Rapporten syftar till att undersöka och föreslå lösningar på hur offentlig och privat sektor ska kunna samarbeta med husägare i befintlig bebyggelse för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden. Gröna ytor i en stad fyller många viktiga och oersättliga funktioner för samhället då de till exempel bidrar till luftrening och bullerdämpning och håller viktiga pollinerare vid liv. I och med klimatförändringarna blir deras bidrag till klimatanpassning genom dagvattenhantering och temperaturreglering allt viktigare. Hårdgjorda ytor ökar risken för översvämningar när regnmängden ökar och de bildar också miljöer som blir betydligt varmare än gröna och lummiga områden, vilket utgör en hälsorisk för sårbara grupper.

Kommunerna har idag mycket begränsad möjlighet att styra hur grönstrukturen förändras i villastaden där en stor del av de gröna ytorna ägs av privatpersoner. Vi går igenom existerande möjligheter till reglering utifrån existerande lagstiftning och föreslår åtgärder och insatser som vi tror skulle kunna bidra till ett ökat skydd av gröna värden för produktion av ekosystemtjänster och klimatanpassning.
De åtgärder vi föreslår sträcker sig över alla nivåer i samhället, från nationell lagstiftning till enskilda villaägare och privata företag. Vi tror att alla måste med på tåget om vi ska lyckas styra det i rätt riktning. Snabba insatser som kan göras inkluderar till exempel inspirations- och kunskapsträffar i kommuner, medan en översikt av lagstiftning är en långsammare process. Vi tror också att det kommer behövas en kombination av “piskor och morötter” med regleringar som styr vad som får och inte får göras, men också belönande incitament som motiverar privatpersoner att vidta åtgärder som på ett positivt sätt bidrar till att gröna värden bevaras och utvecklas.

Download full PDF: ARQ 14-2015_Resilienta villastäder_Rapport 2016
Bilaga: ARQ 14-2015_Bilaga 1