14-2016 Grönytefaktor för allmän platsmark

Forskare: Jan Wijkmark, med flera. 

Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbanisering är tre av samhällets stora utmaningar. Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar i staden får vi flera ekosystemtjänster som bidrar till att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer. Syftet med projektet C/O City är att öka kunskapen om värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som säkerställer att ekosystemtjänster blir en självklarhet i stadsplanering. Stadsnaturen uppskattas av stadens invånare och är vacker att titta på men fyller också andra viktiga funktioner. Genom god planering kan ett och samma grönområde bland annat öka folkhälsan, ge mat till insekter, ta hand om och rena det ökande regnvattnet och minska stadens buller – samtidigt. Med smart planering kan stadsnaturen bidra till att städer växer mer hållbart på ett resurseffektivt sätt och är bättre rustade för klimatförändringar.
GYF AP 2.0
Sedan starten 2010 har projektet C/O City utvecklat verktyg och spridit kunskap för att öka förståelsen för nyttan av att planera för ekosystemstjänster i staden. I denna skrift beskrivs ett av verktygen som utvecklats inom projektet; grönytefaktor för allmän platsmark, i förkortning kallad GYF AP. Detta verktyg ersätter inte nuvarande processer och arbetssätt men bidrar till att skapa samsyn i projekt, att samordna olika kunskaps- underlag för att underlätta gemensamma beslut kring smarta lösningar i utvecklingen av den resilienta, gröna staden. Denna manual beskriver version 2.0 av verktyget. Läs mer om projektet i sin helhet på https://www.cocity.se/

Download full PDF: ARQ 14-2016_Grönytefaktor för allmän platsmark_Rapport 2018
Appendix: 14-2016_Gröna lösningar ger levande städer_Exempelsamling_co city