13-2016 Självbyggeri 2.0

Forskare: Anna Sundman.

Självbyggeri 2.0 är en föreslagande studie om hur radhusområden uppförda genom självbyggeri på 60-talet skulle kunna få ett nytt lager som svarar mot dagens behov. Studiens inriktning är konkreta realiserbara förslag för om- och tillbyggnad av radhusen. Förslagen kommer beakta de boendes önskan, befintliga värden i grannskapsplaneringen samt behovet från samhället till fler bostäder och möjligheten till ett mer varierat boende i småhusområden. Här vill vi undersöka andra alternativ för kommunen att nyttja sitt planeringsansvar för att nå målen inom bostadsutveckling och hållbarhet samt minska segregerade strukturer genom samverkan med civilsamhället. Ett nytt lager av självbyggeri i stadens småhusområden för att uppnå önskvärda boplatser. Denna studie undersöker hur dagens behov ser ut i två områden, Rottnerosbacken i Farsta och Bellmansringen i Bredäng. Vi hoppas få reda på hur de boende ser på sitt område, närmiljö och egna bostad; vad är bra, vad kan utvecklas osv. Målet var att utforska hur staden kan utvecklas på de boendes initiativ, dvs underifrån snarare än uppifrån. Studien söker möjligheter för ett nytt lager av självbyggeri i stadens småhusområden för att uppnå fler önskvärda boplatser, för att nå målen inom bostadsutveckling genom samverkan med civilsamhället. Projektet finansieras med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning samt Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden.

Download full PDF: ARQ 13-2016_Självbyggeri 2komma0_Rapport 2018