15-2016 Dagsljus i stadsplanering – Vägledningar om dagsljus och aktiv solenergi för stadsplaneringsprocessen

Forskare: Marja Lundgren.  IEA SHC Task 51: Solar Energy in Urban Planning är ett internationellt projekt som syftar till att beskriva nuläge, utveckla metoder, verktyg, processer, kunskap och vägledning för att skapa bättre förutsättningar för att implementera solenergi i stadsplanering samt presentation av goda exempel. Inom den del som White leder utvecklas vägledningar och rekommendationer[…]

5-2016 Opportunity Space

Forskare: Jerome Chou et al.  Opportunity Space is an international design competition to create temporary meeting areas in Malmö’s public spaces that support greater social integration and economic opportunity. The competition will engage local stakeholders and multidisciplinary teams around the world to produce design and program solutions in 30 days. The winning team will build[…]

13-2016 Självbyggeri 2.0

Forskare: Anna Sundman. Självbyggeri 2.0 är en föreslagande studie om hur radhusområden uppförda genom självbyggeri på 60-talet skulle kunna få ett nytt lager som svarar mot dagens behov. Studiens inriktning är konkreta realiserbara förslag för om- och tillbyggnad av radhusen. Förslagen kommer beakta de boendes önskan, befintliga värden i grannskapsplaneringen samt behovet från samhället till fler[…]

14-2016 Grönytefaktor för allmän platsmark

Forskare: Jan Wijkmark, med flera.  Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbanisering är tre av samhällets stora utmaningar. Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar i staden får vi flera ekosystemtjänster som bidrar till att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer. Syftet med projektet C/O City är att öka kunskapen om värdet av naturen i staden, skapa[…]

14-2015 Resilienta villastäder

Forskare: Magnus Schön. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt för att formulera verktyg som ska kunna appliceras vid utveckling av befintliga småhusområden i växande städer. Syftet är att anpassa villastaden för klimatförändringar samt skydda och stärka produktion av ekosystemtjänster lokalt. Vi förväntar oss att kunna identifiera lämpliga verktyg, baserade på samverkan mellan offentlig och civil verksamhet, och sammanställa[…]

6-2012 Adapt-a-Grid – BiodiverCity

Forskare: Ola Dellson. Projektet BiodiverCity har pågått mellan augusti 2012 och september 2014. Arbetet har skett i en bred konstellation med representanter från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, bostads- och fastighetsbolag, konsulter, tillverkare och entreprenörer. Målet med BiodiverCity har varit att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald inom sex olika fokusområden;[…]

4-2017 Feminist Urban Design Tools in Rinkeby – an implementation experimentation

Forskare: Marina Ziakoli. This project is set out to experiment with feminist tools in urban design. The problematic arises from a simple observation: men have been the dominant presence on Rinkeby square. It is not an uncommon phenomenon in many public spaces, in which a combination of factors contributes. This project started as a master[…]

9-2015 Sustainable hospital design and resilient infrastructure – Kolandoto Healthy Hospital, phase 2

Forskare: Lisa Bergstrand, Nathalie Hansson, Stina Svärd, Eric Kalisa Twizeyimana, Therance Ndisanga.   Detta är andra fasen av projektet “Kolandoto Healthy Hospital” som är ett samarbete mellan Kolandoto Hospital i Tanzania, och tre Svenska ideella föreningar: I Aid Africa, Arkitekter utan Gränser och Ingenjörer utan Gränser. Den andra fasen, som genomförs under 2016, är ett samarbete mellan[…]

4-2015 Innovativa lösningar för bra dagsljus och låg energiförbrukning i flerfamiljshus – MKB Greenhouse

Forskare: Marie-Claude Dubois.  The main idea here is that each participants develops an individual and more substantial in-depth study with respect to what is proposed in the original project application. For example, in addition to performing the in situ measurements and simulations, one student proposed to look specifically at the effect of orientation and height[…]

3-2017 Minus Carbon and Plus Energy Refugee Shelter

Forskare: Marwa Dabaieh. An experimental living lab for an eco-cycle minus carbon and plus energy refugee house. Main construction materials are plant based fibres, wood and earth. No waste is generated during the construction, operation and after end of life. Passive and zero carbon concepts for heating, cooling and daylight are used. The house is[…]