06-2022 Direktanvisningar som verktyg för accelererade klimatlösningar i kommunalt samhällsbygge (programanslag)

Marken är en nyckelresurs i samhällsbyggandet. Sedan lag 2014:899 är kommuner skyldiga att upprätta riktlinjer för anvisning av mark. Typiskt i dessa riktlinjer är att anvisningen av mark sker
genom direktanvisning, anbud och markanvisningstävlingar. I direktanvisningen är det byggaktörer som söker upp kommunen med ett projektförslag. Vid anbud är priset ett konkurrensmedel. I
tävlingen vänder sig kommunen till marknaden och efterfrågar gestaltade förslag. Direktanvisning och tävling representerar två motsatta sidor av markanvisningar. Det finns ett stort behov av
kunskap om hur systemet med markanvisningar påverkar utveckling av hållbara, klimatsmarta och innovativa lösningar i samhällsbyggandet.