6_2020 Recirculate: Cirkulära värdekedjor för klimatneutrala byggmaterial

Rapportförfattare: Amilia Björklund, Maja Lindborg

Som ett led i att minska byggbranschens stora klimatpåverkan behövs fler effektiva metoder för återbruk av byggmaterial. Syftet med projektet Postfabelement har varit att utvärdera återbrukspotentialen hos återbrukade träregelelement utifrån tre aspekter: klimatpåverkan, kostnader och logistik. Projektet har genomförts med en praktisk del i form av demontering och rekonditionering av ett sex meter långt väggelement – ett postfabelement – och med en teoretisk del i form av klimatberäkningar och kostnadsanalyser av elementet.

Resultaten visar att en postfabvägg både har en lägre klimatpåverkan och en lägre produktionskostnad jämfört med en nyproducerad prefabvägg. Logistiken kring demontering, transport och rekonditionering har visat sig fungera väl – och kan bara antas bli mer tids- och kostnadsbesparande ju fler gånger metoden används och effektiviseras. Rapporten avslutas med ett antal förslag på vidare studier för validera resultaten att utveckla affärsmodellen, till exempel hur postfabväggar från olika byggnader kan kombineras i en ny byggnad och hur god arkitektur kan skapas utifrån givna förutsättningar.

Rapport: Postfabelement_Rapport