5-2017 Utemiljöförvaltning

God förvaltning är avgörande för utemiljöns och landskapsarkitekturens kvalitet, för att kunna möta krav på hållbarhet, mångfunktionalitet och demokrati. Inom detta projekt, delfinansierat av ARQ, har forskningsbaserad kunskap om utemiljöförvaltning utvecklats och sammanställts i en bok riktad till praktik och utbildning. Syftet har varit att beskriva hur strategisk utemiljöförvaltning på flera sätt kan bidra till hållbar stadsutveckling. Arbetet har genomförts inom ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning vid SLU i Alnarp i samarbete med flera internationella forskarkollegor och referenspersoner inom praktik och utbildning.

Boken Urban open space governance and management gavs ut av Routledge 2020 som en internationell publikation i ämnet utemiljöförvaltning. Ett utdrag ur boken finns att läsa här.