5-2021 Erfarenhetsåterföring från QGYF

Forskare: Hélène Littke, Emmelie Nilsson, Felicia Sjösten Harlin

Grönytefaktor (GYF) är ett verktyg för ekosystemtjänster i den bebyggda miljön och QGYF ett plug-in i GIS programmet QGIS som tagits fram för att genomföra GYF beräkningar.

Denna erfarenhetsåterföring syftar till att analysera erfarenheter av QGYF sedan det lanserades 2019. Resultatet visar att de stora fördelarna med QGYF är möjlighet till kvantifiering av grönska för att underlätta jämförelser, att användningen av GIS möjliggör att samla olika geografiska underlag samt att resultatet visas visuellt i kartor. Nackdelar är en oklarhet om hur verktyget implementeras i organisationer och processer. En processbeskrivning har därför tagits fram som komplement till den tekniska manualen och pekar på vikten av strategiska beslut och resurssättning för att uppnå ett bra resultat av QGYF.

Rapport: Erfarenhetsåterföring_QGYF