12-2014 Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Forskare/rapportförfattare: Rickard Nygren – White Arkitekter, Thomas Sundén – Sustainable Innovation AB, Åsa Wahlström – CIT Energy Management, Torbjörn Kumlin – AB Stockholmshem, Josefin Florell – Passivhuscentrum Västra Götaland, Gabriella Castegren och Jonas Högset – SABO, Björn Berggren – Skanska.

Bebyggelsen svarar för en betydande del av energianvändningen och för att Sverige ska klara sina långsiktiga hållbarhetsmål bör både befintlig bebyggelse förbättras samt att all nyproduktion av både lokaler och bostäder utföras så energieffektivt som är ekonomiskt rimligt. Byggreglerna ställer idag hårda krav på energieffektivitet för nya byggnader och vi vet att kraven framöver ytterligare kommer att skärpas. De allmännyttiga bostadsbolagen har ofta som målsättning att ligga i framkant gällande byggandet av energieffektiva flerbostadshus och idag har allmännyttan uppfört hälften av alla lågenergihus, men byggtakten är inte alls i den utsträckning som skulle behövas för att nå de svenska miljömålen. Flera av de allmännyttiga bostadsbolagen har provat på, men endast ett fåtal har tagit beslut att bygga lågenergihus i större skala. För att öka uppförandet för flertalet allmännyttiga bolag krävs kunskap och ökad förståelse kring beslutsprocessen vid byggande av lågenergihus. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om beslutsprocessen när allmännyttiga bolag bygger lågenergibyggnader. Projektet övergripande målsättning har varit att identifiera de beslutsunderlag som allmännyttiga bostadsbolags ledningsgrupper behöver för beslut kring byggande av lågenergihus.

Download full PDF: ARQ 12-2014_Slutrapport_Beslutsunderlag lågenergihus_Rapport 2016