2-2014 Ljuset i Arkitekturen – en bok om ljuset som verktyg för rumsutformning och rumsuppfattning

Forskare: Malin Alenius.

Under 2013 ingick Svensk Byggtjänst och Göran Hellborg, Arkitekt SAR/MSA och avdelningschef för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska högskolan i Jönköping en överenskommelse om utgivning av en bok kallad ”Ljuset i Arkitekturen”. Under 2014 har undertecknad och Göran Hellborg kommit överrens om ett författarsamarbete kring denna bok. Bokens syfte är att höja förståelsen för arkitekturen och ljusets interaktion med målgrupperna byggherrar, arkitekter, ljusdesigners såväl yrkesverksamma som studenter samt en intresserad allmänhet. Denna ansökan rör tid för min medverkan i urval och författandet kring 5 fallstudier samt en fristående essä i boken om dagsljus och arkitektur. Artikel och arbete med relevant urval av projekt och texter syftar till att samla en större kunskapsbank kring dagsljusets förmåga att gestalta rum samt bidra till arkitektens förståelse för sambandet mellan ljusöppningens tekniska utförande och dess effekt på ljusföringen interiört.

Download full PDF: ARQ 2-2014 Ljuset i Arkitekturen_Rapport
Bilagor:
ARQ 2-2014 Ljuset i Arkitekturen_Bilaga 1 Utdrag ur fallstudier
ARQ 2-2014 Ljuset i Arkitekturen_Bilaga 2 Vandalorum – Katalog
ARQ 2-2014 Ljuset i Arkitekturen_Bilaga 3 Inlevelsen – Ljuskultur