1-2015 Rågården – Rättspsykiatri med mänskligt ansikte

Forskare: Stefan Lundin, Claes Caldenby (eds.) med flera.

Det här är en berättelse om tillkomsten av Rågården, ett rätts psykiatriskt sjukhus i Göteborg. Rättspsykiatrin kan förena de två kraven ”vårda och vakta”, det är innebörden av rubriken Rätts psykiatri med mänskligt ansikte. Boken beskriver hur detta gjorts i Rågården, i nära samverkan mellan många olika kompetenser, inte minst i dialog mellan verksamheten och arkitekten. Arkiteturen har en viktig roll att spela, alldeles särskilt i en anläggning som denna, det är en tes som stöds alltmer av forskning.Forskningsprojektet är det första i sitt slag som mäter och jämför personalens och patienternas skattning av ett personcentrerat klimat i miljön samt möjlig-heten att anamma ett personcentrerat arbetssätt i gamla och nya vårdlokaler inom rättspsykiatrisk vård tillsammans med kvalitativa studier av personer-nas upplevelser. Studier av detta slag kan ligga till grund för diskussioner avseende värdet av ett personcentrerat förhållningssätt i termer av respekt för patientens upplevelse, valmöjlighet och delaktighet. Det är av stor vikt att hänsyn tas till både personals och patienters åsikter vid utformning av läkan-de vårdmiljöer, så personernas erfarenheter av vilka specifika vårdbehov som föreligger kan vägas in i planering och design i ett tidigt skede.

English summary available in the PDF below: Forensic Psychiatry with a Human Face, Eds. Stefan Lundin & Claes Caldenby

Download full PDF: ARQ 1-2015_Rågården_Stefan Lundin et al_Rapport