8-2018 Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala

Forskare: Lena Enebjörk, Sara Grahn och Björn Johansson

Detta ARQ-projekt bedrivet på White Arkitekter har genomförts tillsammans med ett antal stora aktörer i bygg- och fastighetssektorn med målet att möjliggöra återbruk i industriell skala, och med samfinansiering av Vinnova.

En digital plattform (ccbuild.se) har skapats inom Centrum för cirkulärt byggande och innehåller kunskap, rapporter, guider och goda exempel och några referensprojekt som utvärderats med avseende på besparingar i form av koldioxidutsläpp, avfallsmängder och inköpskostnader tack vare återbrukade byggprodukter. Inom ramen för projektet har också en ett digitalt inventeringsverktyg och produktdatabas samt en marknadsplats (typ Blocket) för återbrukbara byggvaror utvecklats. Marknadsplatsen nås via ccbuild.se. Samverkan och kunskapsdelning mellan aktörer längs värdekedjan har varit viktigt i arbetet och parterna har genomfört workshops för att hitta nya affärsmodeller och arbetssätt.

Projektet har lyft arkitektens roll i cirkulära produktflöden och visat att återbruk i hög grad är en fråga om design och utformning för att skapa lokaler som känns nya och behovsenliga för brukare, trots återbrukade byggprodukter. Arbetet har förenat flera kunskapsområden och sammanfört kulturmiljösidan, miljö, digital design och BIM tillsammans med arkitekter med syfte att hitta nya arbetsmetoder och tjänster.

Download full PDF: ARQ 8-2018 – Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala