3-2014 Dagsljusautonomi och fasaddesign – från forskning till praktik Case SEB

Forskare: Marja Lundgren, Max Zinnecker och Marie-Claude Dubois

ARQ gav stöd till artikeln ”Daylight autonomy and facade design: From research to
practice for the Stockholm SEB Bank head office” som presenterades vid Energy Forum 2014 – Advanced
Building Skins conference. Artikeln har genomgått en Peer Review process och publicerades i
en digital skrift från konferensen. Rättigheterna tillhör Energy Forum men författarna har fått tillåtelse att publicera artikeln här.

I artikeln har författarna visat hur forskningsresultat, som är instruktiva avseende utformning
för dagsljusoptimering, används i gestaltningsprocessen. Där redogör de för de
forskningsresultat som arbetet lutat sig mot, för gestaltningen och processen som sådan och
reflekterar slutligen över processen och önskvärda framtida steg. Sammantaget presenterade
artikeln innovativ utformning utifrån naturvetenskapliga forskningsrön och diskuterar hur
processen från implementering av vägledande resultat i forskning fram till parametrisk
modellering stöddes av såväl tumregler som digitala verktyg. Forskningsresultaten har
tillsammans med andra kända utformningsaspekter avseende energiminimering används som
gestaltningsförutsättningar. På kvartersnivå har fokus legat på att släppa in dagsljus till
gatunivå och via atrium in i byggnaden.

Daylight autonomy and facade design: From research to practice for the Stockholm SEB Bank head office