Kartläggning av forskning i Arkitekten: ARQ den enskilt största anslagsgivaren bland arkitekturföretagen

Tidningen Arkitekten har identifierat 13 of­fentliga och 26 privata finansiärer som anslagsgivare åt forsk­ning, utveckling och innovation inom arkitektur under 2014 – 2016 och begärt ut material från dessa aktörer för perioden.

ARQ var en av de sju privata fi­nansiärer och tolv offentliga finansiärer som i somras lämnade ut det material som Arkitektens kartläggning baseras på. I materialet identifierade Arkitek­tens reporter i samarbete med Pehr-Mikael Sällström, sakkunnig i forskningsfrågor på Sveriges Arkitekter, 297 projekt som hem­mahörande inom innovation, utveckling eller forskning på arkitekturens område. Artikeln presenterar Christiana Caira som representant för projekt som tagit emot mest forskningspengar, samt Ulla Antonsson som i egenskap av ordförande för ARQ, berättar om ARQs verksamhet som den enskilt störste anslagsgivaren bland arkitekturföretagen i Sverige.

Länk till artikeln: https://arkitekten.se/nyheter/sa-fordelas-pengarna-till-arkitekturforskning/

Utdrag från artikeln, skriven av Rebecka Gordan och publicerad på nätet 2017-12-11:
“Om Vinnova är den finansiär som bidragit med mest pengar är det Whites stiftelse ARQ som gett anslag till flest antal projekt, 56 stycken. ARQ är också den av de privata finansiärerna i Arkitektens kartläggning som ger mest till arkitekturfältet, sammanlagt 9,6 miljoner. Precis som Vinnova går ARQ efter ett antal prioriterade områden när ansökningarna ska beviljas. För närvarande är dessa vård, boende, hållbar stadsbyggnad samt teknik och design.”