13-2017 Healthy Hospital Mkula Phase 1

Researchers: Nathalie Kullberg, Angelica Lexell, Nanette Cronemyr.

These Master Theses are initiatives of the Healthy Hospital project group consisting of Civil Engineers and Architects. Within the project an 8-week case study will be performed at a hospital in Mkula, Tanzania. During the time on site, several improvements of the infrastructure will be done
mainly focusing on water supply. Also, the design of the hospital will be evaluated regarding to health aspects, the hospital organization, environmental conditions and development of the hospital. The intended outcome is to significantly improve the conditions of the hospital.

Dessa masteruppsatser är initiativ från Healthy Hospital Project Group bestående av civilingenjörer och arkitekter. Inom projektet kommer en 8 veckors fallstudie att utföras på ett sjukhus i Mkula, Tanzania. Under tiden på plats kommer flera förbättringar av infrastrukturen att ske främst med
inriktning på vattenförsörjning. Dessutom ska sjukhusets utformning utvärderas med avseende på hälsoaspekter, sjukhusorganisation och miljöförhållanden. Utöver det kommer framtida utvecklingsmöjligheter för sjukhuset att analyseras. Det avsedda resultatet är att avsevärt förbättra
sjukhusets villkor.

Download PDF: ARQ 13-2017_Healthy Hospital Mkula Phase 1_Rapport2018