10-2015 Från egnahemrörelse till delahemrörelse

Forskare: Karin Kjellson

Anpassning och delning av befintliga småhus kan skapa fler hem och ökad tillgänglighet, såväl fysisk som ekonomisk. I denna studie av egnahemsområden i Stockholm, som idag ligger i centrala och attraktiva lägen, vill forskarna visa dessa stadsdelars och invånares inneboende potential att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar och bostadsdrömmar. Karin Kjellson på KOD Utveckling har utgått från frågeställningen: Hur kan fler och tillgängliga hem skapas genom anpassning och delande av befintliga hus och trädgårdar? Inledningsvis har forskarna studerat egnahemsrörelsen och egnahemshus genom arkivmaterial, samt på plats inventerat och dokumenterat egnahemsområden i Stockholm. De har också inhämtat kunskap om seniorers boendesituation och behov. I en serie fallstudier med skisser och ritningar föreslås ändringar av befintliga egnahemshus och dess användning idag och i framtiden diskuteras. Studierna exemplifierar hur en modern version av egnahemsrörelsen, vad forskarna kallar en delahemrörelse, kan växa fram och bli en del av ett hållbart samhällsbyggande. I denna nya tappning byggs trädgårdsbostäder inte på jungfrulig mark i stadens utkant, utan som ett nytt lager inom befintliga grannskap. En områdesstudie visar vilka förändringar förslaget skulle innebära, både i stadsstrukturen men också demografiskt. I ett alternativt scenario för år 2025 visas hur befolkningen kan öka i takt med Stockholms utveckling, istället för minska så som Stockholms stad prognos visar. Rapporten avslutas med idéer för vilka stödstrukturer som kan utvecklas för att möjliggöra en delahemrörelse. Forskarna beskriver hur historiska lösningar från egnahemsrörelsen skulle kunna få en samtida motsvarighet och kommer med nya uppslag.

Download PDF: ARQ 10-2015_Från egnahem till delahem_Rapport2016