8-2020 Planering och demokrati: nya perspektive på medborgardialoger i samhällsplanering

Forskare: Nazem Tahvilzadeh, Helen Runting, Sara Widås

”Medborgardialoger” är ett samlingsbegrepp för olika former av inbjudet medborgardeltagande, där offentliga organisationer bjuder in allmänheten för att delta i planering eller genomförande av offentlig politik. Syftet är ofta att fördjupa demokratin genom att stärka legitimiteten för politiken och dess förmåga att lösa samhällsproblem. Många kommuner har mångårig erfarenhet av medborgardialoger, vilket av olika skäl har blivit en praktik som genomsyrar samhällsplaneringen i Sverige. ”Demokrati och planering” är en special-nummer av tidskriften PLAN som ges ut av Föreningen för samhällsplanering.

Om syftet med medborgardialoger är att öka legitimiteten för den rådande politiken kan den forskning som presenteras i detta special-nummer läsas som en kritisk reflektion över denna ambition. Medverkande i numret: Nazem Tahvilzadeh (gästred.), Helen Runting och Sara Widås (chefred.), Stig Montin, Moa Tunström, Carina Listerborn, Nils Hertting och Alexander Hellquist, Linda Soneryd, Jonathan Metzger och Sherif Zakhour, Ingemar Elander, Tinna Harling samt Örjan Wikforss. De fyra inledande texterna i numret är resultatet av ett forskningsprojekt om medborgardialoger som finansierat av Formas, Mistra urban futures: Centrum för hållbar stadsutveckling, och Trafikverket. Övriga texter är resultatet av seminarier med projektets två referensgrupper bestående av dels praktiker, dels forskare.

Plan Special Issue: Planering och demokrati