8-2019 Cirkulär arkitektur – hinder och drivkrafter

Forskare: Jouri Kanters

Cirkulär byggnadsdesign kan minska byggnadernas miljöpåverkan avsevärt. De flesta byggnader idag är dock inte utformade enligt principerna för den cirkulära ekonomin. En serie intervjuer med arkitekter genomfördes för att identifiera hinder och drivkrafter för omställningen mot en cirkulär byggnadssektor. Byggnadsindustrins konservativitet, bristen på politisk prioritering och beroendet i hela byggbranschen ansågs vara de viktigaste hinder, medan en stödjande beställare ansågs vara den viktigaste drivkraften. Arbetet i ARQ-projektet Cirkulär arkitektur – hinder och drivkrafter har publicerats i forskningsartikeln Circular Building Design: An Analysis of Barriers and Drivers for a Circular Building Sector.

Circular building design could significantly reduce the environmental impact of buildings. However, most buildings today are not designed according to the principles of the circular economy. A series of interviews with architects has been conducted to identify the barriers and drivers of the transformation towards a circular building sector. The conservativeness of the building industry, the lack of political priority and the dependency throughout the building industry were found to be the main barriers, while a supportive client was considered to be the main driver.

Forskningsartikeln är publicerad open source i Buildings 202010(4), 77 på hemsida https://www.mdpi.com/2075-5309/10/4/77

Forskningsartikeln kan även nås här: Circular Building Design: An Analysis of Barriers …