14-2019 Att återbruka en stad

Forskare: Krister Lindstedt et. al.

Stadsåterbruk var en bärande idé i det vinnande tävlingsförslaget för nya Kiruna – att återbruka materiella och immateriella värden. Återbruket gestaltades genom konceptet Kirunaportalen. I  utställningen Kiruna Forever på ArkDes i Stockholm får allmänheten möjlighet att lära sig om både det arkitektoniska arbetet och utmaningarna med att återbruka en stad. Även olika arkitektdiscipliner, från inredning till stadsbyggnad, kan dra lärdomar om hur befintliga materiella och immateriella värden kan användas i olika skalor och skeden i design- och gestaltningsprocessen. Utställningen finns dokumenterad digitalt i Virtual exhibition opening of ArkDes’ new exhibition Kiruna Forever | Virtual Design Festival.

ARQ har finansierat de delar i utställningen som belyser återbruket och i en nedladdningsbar rapport återges följande:

1) Kartläggning av det pågående stadsåterbruket i Kiruna.
2) Intervjuer med nyckelpersoner kring stadsåterbruket i Kiruna.
3) Utdrag ur Moving a place, notes from the first chapters i boken Kiruna Forever.
4) White Arkitekter och Ghilardi+ Hellsten Arkitekter två filmer, som var en del i utställningen Kiruna Forever på ArkDes.

Länk till Viritual exhibition opening of ArkDes exibition:  https://www.youtube.com/watch?v=nl_jtTX0AEs

Rapport: Att återbruka en stad

Download report: To reuse a town